زندگی یعنی چکیدن همچو شمع از گرمی عشق

پنجشیریهای مقیم تهران

دانلود نرم افزار

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:33  توسط شفیق عطایی  | 

عکس

۴

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:4  توسط شفیق عطایی  | 

نمونه سوالات تستی حسابداری تکمیلی

مانده حساب بدهکاران و ذخیره م.م به ترتیب 4230000 و 158000 ریال بدهکار است. چنانچه 10% مانده حساب بدهکاران ذخیره ایجاد نمایند ثبت طرف بستانکار کدام است؟

الف) ذخیره م.م 518000 ریال ب) ذخیره م.م 581000 ریال

ج) هزینه م.م 238000 ریال د) الف و ب

162- در پایان سال مانده از قبل حساب بدهکاران 3600000 ریال و ذخیره م.م 988000 ریال می باشد. چنانچه همه ساله 10% مانده حساب بدهکاران ذخیره شود ثبت کدام اصلاحی در 29/12 به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود؟

الف) هزینه م.م 360000 ریال ذخیره م.م 360000 ریال

ب) ذخیره م.م 628000 ریال سایر درآمدها 628000 ریال

ج) هزینه م.م 628000 ریال سایر درآمدها 628000 ریال

د) الف و ب صحیح است

163- اگر مؤسسه ای برای اولین سال تشکیل و حسابی به نام ذخیره م.م نداشت و نسبت به سوخت شدن یا لاوصول بودن تمام یا قسمتی از مطالبات یقین پیدا کرد موسسه مذکور مبلغ سوخت شده حسابهای دریافتنی را چگونه ثبت می کند؟

الف) بدهکاران کاهش داده یعنی بستانکار نموده

ب) بدهکاران افزایش داده یعنی بدهکار کرده

ج) هم بدهکار و هم بستانکار را افزایش داده

د) ب و ج صحیح است

164- مؤسسه داراب در اولین سال تاسیس مبلغ 100000 ریال بدهی آقای الف را به علتور شکستگی سوخت تلقی می نماید. ثبت روزنامه ای شرکت به کدام صورت است؟

الف) حسابهای دریافتنی بستانکار- هزینه مطالبات سوخت شده بدهکار

ب) حسابهای دریافتنی بدهکار – هزینه مطالبات سوخت شده بستانکار

ج) حسابهای دریافتنی بدهکار – ذخیره مطالبات سوخت شده بستانکار

د) ذخیره مطالبات سوخت شده بدهکار – حسابهای دریافتنی بستانکار

165- کدامیک از روشهای زیر در مورد شناسایی روشهای محاسبه مطالبات مشکوک الوصول مناسب است؟

الف) روش برآورد مطالبات مشکوک الوصول برمبنای درصدی از فروش

ب) روش برآورد مطالبات مشکوک الوصول به روش مستقیم

ج) روش برآورد مطالبات مشکوک الوصول برمبنای درصدی از مانده حسابهای دریافتنی

د) هرسه مورد

166- حساب اندوخته مطالبات مشکوک الوصول جزء کدام حسابها و چه ماهیتی دارد؟

الف) حساب بدهکاران و ماهیت بدهکار دارد

ب) حساب دارایی و ماهیت بستانکار دارد

ج) حساب بستانکاران و ماهیت بستانکار دارد

د) حساب دریافتنی و ماهیت بدهکار دارد

167- از مشخصات دارایی ثابت کدامند؟

الف) استهلاک پذیرند ب)عدم اختصاص آنها برای فروش به مشتریان

د) عمر بادوام و طولانی د) هرسه مورد

168- دارایی های ثابت را به چند دسته تقسیم می کنند؟

الف) زمین و ساختمان و اثاثه ب) مشهود و نا مشهود

ج) متغیر و ثابت د) دارایی های فیزیکی و عینی

169- کدامیک از گزینه های زیر در خرید دارایی ثابت به اقساط صحیح می باشد؟

الف) مبلغ اقساط و میزان بهره متعلق به هر قسمت به طور جداگانه مشخص شده باشد.

ب) قسمتی از بهای دارایی نقدا و بقیه در سالهای بعد پرداخت شود.

ج) مبلغ بهره متعلق از اصل بهای دارایی تفکیک و معلوم نشده باشد.

د) الف و ج صحیح است.

170- از دارایی های زیر کدامیک ثابت و دارای استهلاک پذیری است؟

الف) زمین ب) اثاثه ج) موجودی کالا د) ملزومات

171- اگر بخواهیم یک وسیله نقلیه که قیمت تمام شده آن 1300000 ریال بود را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت 3400000 ریال معاوضه کنیم و 2000000 ریال نقدا بپردازیم سود و زیان حاصل از این معامله چند ریال است؟

الف) 100000 ریال زیان ب) 100000 ریال سود

ج) 1300000 ریال زیان د) 1300000 ریال سود

172- کامپیوتری که قیمت نقدی آن 8000000 ریال بود با شرایط نسیه به مبلغ 10000000 ریال خریداری شد. مبلغ 1500000 ریال بابت وسایل جانبی و حدود 400000 ریال برای سرویس آن پرداخت گردید. بهای تمام شده آن چند ریال می باشد؟

الف) 9900000 ب) 11900000 ج) 8000000 د) 10000000

173- وقتی به علت آتش سوزی اثاثه یک شرکت از بین رفته باشد کدام حساب کاهش می یابد؟

الف) سرمایه ب) صندوق ج) هزینه متفرقه د) اثاثه

174- سرقفلی جزء کدام طبقه از حسابهای دارایی هاست؟

الف) دارایی های نامشهود ب) دارایی های سرمایه ای

ج) دارایی های مشهود د) دارایی های متفرقه

175- در طبقه بندی حسابها در ترازنامه حساب حق الامتیاز جزء کدام یک از طبقات حسابهای زیر است؟

الف) هزینه متفرقه ب) دارایی جاری ج) بدهی جاری د) دارایی غیر مشهود

176- کنار گذاردن یک دارایی ثابت فرسوده و غیرقابل استفاده و جایگزینی آن به وسیله یک دارایی جدید چه نامیده می شود؟

الف) افزایش یا الحاق ب) تعویض یا تولید ج) تعویض و تبدیل د) تبدیل و تولید

177- به اقلامی از دارایی ها که دارای عمرطولانی بوده و درامورعادی فعالیت های یک مؤسسه مورد استفاده قرارمی گیرند چه می نامند؟

الف) دارایی های مشهود ب) دارایی های نامشهود

ج) دارایی ثابت د) هیچکدام

178- تجهیزات و تاسیسات جزء کدام طبقه از حسابهای دارایی هاست؟

الف) دارایی نامشهود ب) دارایی های ثابت مشهود

ج) دارایی های متغیر د) دارایی های سرمایه ای

179- در ارتباط خرید هریک از انواع دارایی ثابت مشهود کدام گزینه صحیح است؟

الف) خرید دارایی به طور نسیه ب) خرید دارایی به طور نقد و نسیه

ج) خرید دارایی ثابت به صورت معاوضه با دارایی دیگر د) هرسه مورد

180- موسساتی که اقدام به تولید یا ساخت دارایی ثابت می کنند معمولا چه حسابی را تحت عنوان داراییها افتتاح می کنند؟

الف) قیمت تمام شده ب) صندوق

ج) دارایی در جریان ساخت د) دارایی های ثابت

181- یک موسسه آموزشی عملیاتی ساخت ساختمان آموزشی خود را به پیمانکار واگذار نموده و مبالغ زیر را پرداخت کرده است خرید یک قطعه زمین به مبلغ 10000000 ریال و بابت حق الزحمه پیمانکار 160000 ریال و بابت تهیه مصالح ساختمانی 1500000 ریال چه ثبتی بدهکار و چه ثبتی بستانکار می شود؟

الف) هزینه عملیاتی و متفرقه بدهکار صندوق بستانکار

ب) دارایی در جریان ساخت بدهکار صندوق بستانکار

ج) صندوق بدهکار دارایی در جریان ساخت بستانکار

د) قیمت تمام شده دارایی بدهکار صندوق بستانکار

182- تقلیل تدریجی ارزش دارایی های ثابت را به علت فرسودگی و منسوخ شدن چه می نامند؟

الف) بهای تمام شده دارایی ب) هزینه های متفرقه دارایی

ج) استهلاک د) هیچکدام

183- حساب استهلاک انباشته در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟

الف) به همراه سایر هزینه ها به حساب سود وزیان منتقل می شود.

ب) جزء حسابهای دائم است و به سال بعد منتقل می شود.

ج) جزء حسابهای موقت است و به حساب خلاصه سود و زیان منتقل می شود.

د) جزء حسابهای دائم است و به خلاصه سود و زیان منتقل می شود.

184- چه عواملی باید در محاسبه استهلاک مورد توجه قرار گیرد.

الف) بهای تمام شده دارایی ثابت ب) عمر مفید

ج) ارزش اسقاط د) هرسه مورد

185- حساب هزینه استهلاک داراییهای بلند مدت در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می شود؟

الف) یک حساب موقت است و به حساب خلاصه سود و زیان منتقل می شود.

ب) یک حساب دائمی است و به هزینه استهلاک انباشته منتقل می شود.

ج) یک حساب موقت است و به حساب سال بعد منتقل می شود.

د) یک حساب دائمی است و به حساب سال بعد منتقل می شود.

186- خروج یک دارایی ثابت از جریان استفاده در مورد موسسات به چند حالت می تواند باشد؟

الف) به دلیل فروش آن و سروقت ب) به دلیل تعویض آن و آتش سوزی

ج) به دلیل افزایش هزینه استهلاک د) الف و ب

187- موسسه ای یک دستگاه تراش به مبلغ 80000000 ریال خریداری کرده و پیش بینی شده که بعد از 10 سال کار 20000000 ریال ارزش داشته است.هزینه استهلاک سالانه آن چند ریال است ؟

الف) 600000 ب) 6000000 ج) 4000000 د) 8000000

188- درصورتی که استهلاک سالیانه ساختمان مبلغ 10000 ریال برآورد شده باشد ثبت صحیح آن کدام است؟

الف) ساختمان هزینه اسهلاک ساختمان

ب) ذخیره استهلاک ساختمان

ج) هزینه استهلاک ساختمان استهلاک انباشته ساختمان

د) استهلاک انباشته ساختمان هزینه استهلاک ساختمان

189- در تاریخ 1/1/67 یک دستگاه اتوبوس به مبلغ 12000000 ریال خریداری شد چنانچه ارزش فرسوده آن پس از 10 سال عمر مفید 6000000 ریال باشد استهلاک آن به روش خط مستقیم بعد از 6 سال چند ریال است؟

الف) 3600000 ب) 6000000 ج) 600000 د) 360000

190- اگر بخواهیم یک وسیله نقلیه فرسوده که قیمت تمام شده آن 1800000 ریال و مانده حساب استهلاک انباشته آن در تاریخ معاوضه 1200000 ریال است را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت 4000000 ریال معاوضه نماییم و مبلغ 2500000 ریال نقدا بپردازیم سود یا زیان حاصله از این معامله چند ریال است؟

الف) 1000000 ریال سود ب) 900000 ریال زیان

ج) 1000000 ریال زیان د) 9000000 ریال سود

191- حساب هزینه استهلاک داراییهای ثابت در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟

الف) به همراه سایر هزینه ها به حساب سود و زیان منتقل می شود.

ب) به سال بعد انتقال می یابد.

ج) به حساب ذخیره استهلاک منتقل می شود.

د) به حساب استهلاک انباشته در پایان دوره بسته می شود.

192- در کدام مورد حساب کالای امانی در دفاتر امر بستانکار می شود؟

الف) زیان امانی ب) سود امانی ج) هزینه انجام شده د) ارسال کالا

193- در ثبت کدامیک از موارد زیر حساب امر در دفاتر حق العمل کار بستانکار می شود؟

الف) حق العمل فروش ب) هزینه های انجام شده

ج) بهای کالای فروش رفته د) حواله ارسال شده

194- در ثبت قیمت تمام شده کالای فروخته نشده نزد حق العمل کار چه حسابی بستانکار می شود؟

الف) حساب موجودی کالا نزد گیرنده کالای امانی ب) حساب عملکرد

ج) حساب کالای امانی د) حساب کالای ارسالی

195- حق العمل کار کسی است که:

الف) در فروش های نسیه سعی و کوشش در وصول مطالبات نماید.

ب) طبق نظر مشتریان قیمت کالا را تغییر دهد.

ج) تصفیه حساب فروش کالا بر طبق قراردادی که با آمر دارد و ارسال صورت حساب فروش در فواصل معین

د) الف و ج

196- اگر حق العمل کار بابت حمل کالا مبلغی را پرداخت نماید دردفاتر آمر کدام حساب بدهکار می شود؟

الف) کالای امانی ب) کالای ارسالی

ج) آمر د) هزینه حمل

197- درچه صورتی بانک ودیعه ثبت سفارشات را براساس تعرفه کالا دریافت می کند؟

الف) مجاز بودن ورود کالا ب) تحویل پرو فرما

ج) ارائه کارت بازرگانی د) افتتاح حساب بانکی

198- اعتباری که تا سررسید معین خریدار و بانک بازکننده به هیچ وجه نمی توانند نسبت به تغییر شرایط یا ابطال آن عملی انجام دهند مگر با توافق ذینفع چه نامیده می شود؟

الف) اعتبار اسنادی برگشت پذیر ب) اعتبار اسنادی تائید شده

ج) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر د) اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

199- نوعی از اعتبار برگشت ناپذیر را که پس از افتتاح توسط بانک کار گزار یا بانک دیگری تائید شود چه نامند؟

الف) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ب) اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

ج) اعتبار اسنادی تائید شده د) اعتبار اسنادی قابل انتقال

200- در کدام نوع از قراردادهای حمل کالای خریداری شده فروشنده هیچ گونه تعهدی در مورد بیمه کالا ندارد؟

الف) cif ب) c&f ج) fob د) ب و ج

201- بانک بابت سپرده اعتبار چه میزان و با چه ارزش و نرخی از وارد کننده کالا دریافت می نماید؟

الف) بانک بابت سپرده اعتبار چه میزان و با چه ارزش و نرخی از وارد کننده کالا دریافت می دارد؟

الف) 100% ارزش cif به نرخ صادراتی ب) 200% ارزش c&f به نرخ شناور

ج) 90% ارزش c&f به نرخ شناور د) 90% ارزش cif به نرخ صادراتی

202- چنانچه مبنای پروفرما بر اساس fob باشد؟ کدام مورد به بهای پروفرما اضافه می شود؟

الف) 30% ب) 40 ریال برای هر دلار ج) 20% د) هیچکدام

203- منظور از ارزش پروفرما براساس FCA یعنی فاکتور براساس ......... محاسبه شده است؟

الف) قیمت تمام شده کالا و بیمه آن تا مقصد ب) فقط قیمت تمام شده کالا

ج) قیمت تمام شده کالا بیمه و کرایه حمل د) قیمت تمام شده کالا و کرایه حمل آن تا مقصد

204- این تعریف که بانک گشایش کننده و خریدار حق تغییر شرایط و یا ابطال اعتبار را بدون موافقت فروشنده ندارد مربوط به کدام نوع اعتبار اسنادی است؟

الف) برگشت ناپذیر ب) برگشت پذیر تایید شده

ج) برگشت ناپذیر تایید نشده د) برگشت پذیر تایید نشده

205- براساس دو در هزار کدام ارزش بانک کارمزد گشایش اعتبار اسناد را دریافت می دارد؟

الف) c&f ب) fob ج) cif د) هرسه مورد

206- اعتبار اسنادی که به تمایل خریدار و بدون اعلام قبلی بوده و یا خریدار می تواند شرایط آن را تغییر دهد چه می نامند؟

الف) اعتبار اسنادی تعیین شده ب) اعتبار اسنادی برگشت پذیر

ج) اعتبار اسنادی تایید نشده د) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر

207- کدام گزینه از مهمترین افراد موسسات استفاده کننده از تجزیه و تحلیل مالی است؟

الف) مدیران خود موسسه و بستانکاران ب) سهامداران و دولت

ج) بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار د) هرسه مورد

208- کدامیک از گزینه های زیر در مورد سنجش ارقام مربوط به موسسات است؟

الف) مقایسه ارقام یک گزارش مالی با یکدیگر ب) مقایسه نسبت ها

ج) مقایسه بهره وری د) الف و ب

209- نسبت های نقدینگی شامل چه نسبت هایی می شود؟

الف) نسبت آنی و جاری و نسبت سرمایه در گردش

ب) نسبت دوره وصول مطالبات و نسبت مدت گردش کالا

ج) نسبت اسناد پرداختنی نسبت بدهی طویل المدت به سرمایه در گردش

د) هرسه مورد

210- نسبت فرمول کدامیک از نسبت های زیر است؟

الف) نسبت سریع ب) نسبت جاری ج) نسبت سودآوری د) بدهی جاری

211- جمع داراییهای موسسه پیام 15000000 ریال است که 4500000 ریال دارایی ثابت بوده و جمع بدهی های جاری موسسه 2500000 ریال است. سرمایه در گردش آن چند ریال است؟

الف) 6500000 ب) 8000000 ج) 2000000 د) 5500000

212- در سوال قبل جمع دارایی جاری چند ریال است؟

الف) 10500000 ب) 8000000 ج) 11500000 د) 6500000

213- سرمایه در گردش عبارت است:

الف) افزونی دارایی ثابت بردارایی جاری ب) افزونی دارایی جاری بر بدهی جاری

ج) افزونی دارایی ها بر دارایی ثابت د) خارج قسمت بدهی جاری بر دارایی جاری

214- نسبت فرمول کدامیک از نسبتهای زیر است؟

الف) متوسط موجودی کالا ب) دوره دریافت مطالبات

ج) مراتب گردش موجودی کالا د) مدت گردش موجودی کالا

215- موسسه صدرا در سال گذشته مبلغ 20000000 ریال سود داشته است اگر کل دارایی موسسه 100000000 ریال باشد، بازده دارایی موسسه صدرا چند ریال است؟

الف) 30 ب) 40 ج) 20 د) 10

216- با توجه به اطلاعات زیر نسبت دارایی های ثابت به بدهی های بلند مدت برابر است با:

دارایی های جاری 600000 ریال – دارایی نامشهود 400000 ریال – دارایی های ثابت 800000 ریال – بدهی های جاری 100000 ریال – بدهی های بلند مدت 200000 ریال

الف) 2 ب) 78/1 ج) 4 د) 11/3

217- اگر موجودی کالا 300000 ریال و ملزومات 150000 ریال و بانک 600000 ریال و حسابهای پرداختنی 450000 ریال و هزینه های پرداختنی 45000 ریال باشد نسبت سریع عبارتست از:

الف) 5/1 ب) 12/3 ج) 4 د) 5/3

218- در ارتباط با ذخیره مالیات بر درآمد گزینه زیر صحیح نمی باشد؟

الف) یکی از بدهی ها می باشد

ب) برآورد وتخمین مالیات شرکت و موسسات می باشد

ج) معمولا با مبلغ برک تشخیص قطعی تفاوت ندارد

د) هیچکدام

219- مجموعه اطلاعات لازم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات بردرآمد اشخاص و صاحبان مشاغل که قانونا موظف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند در قالب ...... می شود؟

الف) برک تشخیص مالیات بیان می شود ب) اظهارنامه مالیاتی بیان می شود

ج) برک مالیاتی بیان می شود د) برکه ممیزی مالیاتی بیان می شود

220- فرم هایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف و رسم گردیده و جهت اخذ اطلاعات مالی مرتبط در اختیار مودی قرار می گیرد چه نامیده می شود؟

الف) سند حسابداری ب) حسابداری مالیاتی ج) اظهارنامه مالیاتی د) برگه ممیزی

221- کدام گزینه درآمد مشمول مالیات را بیان می کند؟

الف) حقوق بعلاوه مزایای نقدی و غیرنقدی اعم ازمستمر یا غیرمستمر قبل از کسورات بعد از معافیت

ب) حقوق و مزایای نقدی مستمر و غیر مستمر

ج) حقوق به اضافه مزایای نقدی مستمر قبل از کسورات و بعد از معافیت

د) حقوق به اضافه مزایای نقدی مستمر و غیرمستمر قبل از کسور

222- کدام مورد باعث علی الراس شدن مالیات بردرآمد شرکت ها و موسسات نمی باشد؟

الف)مخدوش بودن دفتر روزنامه ب) فضای خالی و سفید در دفاتر قانونی

ج) مخدوش بودن دفتر کل د) تمام موارد

223- حساب ذخیره مالیات بردرآمد در پایان دوره به چه حسابی بسته می شود؟

الف) سود و زیان ب) هزینه مالیاتی ج) تراز اختتامی د) بسته نمی شود

224- در مواردی که مال قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به علت تعطیل کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده و استعمال قرار نگیرد میزان استهلاک آن در مدتی که ورد استفاده واقع نشده چند درصد است؟

الف) 30 درصد نرخ استهلاکی ب) 20درصد نرخ استهلاکی

ج) 10 درصد نرخ استهلاکی د) 15 درصد نرخ استهلاکی

225- چسب در تولید صندلی جزء کدام یک از کالاهای زیر می باشد؟

الف) مواد مستقیم ب) مواد غیرمستقیم ج) ملزومات د) ب و ج

226- کالایی که در راه بوده و هنوز به خریدار نرسیده است ولی مالکیت آن به خریدار نقل

شده با چه عنوانی در دفاتر ثبت می شود؟

الف) خرید ب) موجودی کالا ج) کالای در راه د) الف و ج

227- ارزش خالص بازیافتنی همان ......... است.

الف) اقل قیمت تمام شده ب) ارزش جایگزینی

ج) قیمت بازار د) قیمت فروش منهای هزینه ها

228- کدامیک از موارد زیر از شرایط سرمایه گذاری کوتاه مدت نمی باشد؟

الف) قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد سریع

ب) سهولت در خرید و فروش

ج) حداقل سود ممکن در کوتاه مدت

د) ثابت بوده و نوسان قیمت کمی دارد

229- سرمایه گذاری کوتاه مدت چه ماهیتی دارد؟

الف) دارایی جاری ب) سرمایه

ج) دارایی غیرجاری د) می تواند دارایی و هم سرمایه باشد


+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:45  توسط شفیق عطایی  | 

نمونه سوالات عملی حسابداری تکمیلی

مانده حساب ذخیره م.م موسسه دانا در ابتدای سال 80 مبلغ 640000 ریال بستانکار می باشد رویدادهای زیر در ارتباط با حسابهای دریافتنی موسسه مزبور رخ داده است:

الف) یک سوم طلب موسسه از آقای آرش به علت ورشکستگی ایشان سوخت و بقیه وصول گردید.(طلب موسسه از ایشان 1800000 ریال بوده است.)

ب) آقای ابراهیمی که مبلغ 650000 ریال به موسسه بدهکار بوده و در سال گذشته به علت ورشکستگی و فرار از کشور این مبلغ از حسابها و دفاتر حذف شده بود مراجعه و بدهی خود را پرداخت نمود.

ج) کل طلب موسسه از بازرگانی رحیمی مبلغ 450000 ریال سوخته شده تلقی و از حسابها حذف گردید.

در صورتیکه روش این موسسه جهت برآورد ذخیره م.م 3% فروش نسیه و فروشهای نسیه این موسسه در سال جاری مبلغ 1450000 ریال باشد.

مطلوبست:

1- ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل

2- انجام محاسبات و ثبت لازم جهت تعدیل حساب ذخیره م.م

۵۲- مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در موسسه آذرخش در ابتدای سال 80 مبلغ 670000 ریال می باشد رویدادهای زیر در ارتباط با مطالبات در سال 81 روی داده است:

17/3 – 700000 ریال طلب از آقای اردشیری به علت عدم دسترسی به ایشان غیر قابل وصول تشخیص داده شد.

25/6 – آقای دهقان که طلب موسسه از ایشان به مبلغ 500000 ریال در سال گذشته از دفاتر حذف شده بود مراجعه و نصف بدهی خود را نقدا پرداخت و بابت بقیه سفته 45 روزه ای در وجه موسسه صادر نمود.

27/9 – آقای رستمی که مبلغ 900000 ریال به موسسه بدهی دارد به علت ورشکستگی فقط یک سوم بدهی خود را پرداخت و بقیه طلب موسسه از ایشان غیر قابل وصول می باشد.

درصورتیکه میزان ذخیره لازم جهت مطالبات مشکوک سال آینده 2% فروش برآورده شده و مانده حساب فروش در پایان سال مبلغ 32500000 ریال باشد.

مطلوبست:

1- ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه موسسه و تنظیم حساب ذخیره م.م به شکل T

2- محاسبه و ثبت مربوط به تعدیل ذخیره لازم جهت سال آینده.

۵۳- شرکت تولیدی زرافشان یک دستگاه ماشین قالب زن در تاریخ 1/9/77 به ارزش 24500000 ریال به طور نقد خریداری نمود و بابت حمل و ثبت آن مبلغ 1500000 ریال پرداخت کرد. در تاریخ 31/6/79 دستگاه مذکور با یک دستگاه ماشین قالب زن جدید که بهای تمام شده آن 25000000 ریال می باشد معاوضه گردید و مبلغ 8000000 ریال نقدا پرداخت کردید اگر روش محاسبه استهلاک ماشین قالب زن خط مستقیم 20% و ارزش قراضه آن در پایان عمر مفید 2000000 ریال باشد ثبت لازم همراه محاسبات را بنویسید.

۵۴- در تاریخ 12/6/78 یک دستگاه رایانه که قیمت نقد آن 4500000 ریال بود را به طور نسیه به مبلغ 5000000 ریال خریداری نموده ، مبلغ 1000000 ریال بابت خرید قطعات تکمیلی و مبلغ 10000 ریال بابت حمل آن و 50000 ریال نیز بابت راه اندازی آن پرداخت نموده و آن را مورد استفاده قراردادیم ثبت مربوط به خرید دارائی را در دفتر روزنامه انجام دهید.

۵۵- موسسه آموزشی تابش در تاریخ 26/8/79 یک دستگاه ماشین تحریر خود را که قیمت تمام شده آن 450000 ریال و استهلاک انباشته آن تا تاریخ 1/1/79 مبلغ 180000 ریال و روش محاسبه استهلاک آن 1% نزولی میباشد را با یک دستگاه ماشین فتوکپی که قیمت تمام شده آن 3200000 ریال تعویض نمود و مبلغ 3000000 ریال پرداخت نمود.

مطلوبست:

الف) محاسبه استهلاک ماشین تحریر تا تاریخ تعویض

ب) ثبت رویداد مربوط به تعویض دارایی و تعیین سود یا زیان تعویض در دفتر روزنامه

۵۶- موسسه خدماتی شکیبا در تاریخ 16/1/79 یک دستگاه وانت را که قیمت نقدی آن 9500000 ریال بود را با شرایط نسیه به مبلغ 10700000 ریال خریداری نموده و بابت نصب اتاق آن نیز مبلغ 2500000 ریال نقدا پرداخت نمود و آن را بلافاصله مورد استفاده قرارداد ماشین مزبور در تاریخ 25/8/80 در اثر حادثه تصادف به طور کلی متلاشی شد و از بین رفت . باتوجه به اینکه ماشین مزبور بیمه بوده است. شرکت بیمهرداخت مبلغ 7000000 ریال را تعهد نموده است.

چنانچه روش استهلاک این وسیله نقلیه روش خط مستقیم و عمر مفید آن 8 سال و ارزش اسقاط آن 1200000 ریال بوده.

مطلوبست:

1- ثبت رویداد مربوط به خرید دارایی در دفتر روزنامه.

2- محاسبه و ثبت استهلاک دارایی مورد نظر در پایان سال 79.

3- ثبت رویداد مربوط به خروج دارایی پس از محاسبه استهلاک تا تاریخ حادثه و محاسبه سود یا زیان ناشی از حادثه مذکور.

۵۷- موسسه چاپ و تکثیر فرهنگ یک دستگاه چاپ که قیمت نقدی آن 20000000 ریال بود با پرداخت 5 فقره سفته 4500000 ریال به سرسید هر چهار ماه یک بار از تاریخ خرید خریداری نموده و بابت حمل آن به موسسه و راه اندازی آن مبلغ 200000 ریال هزینه نموده و آن را بلافاصله مورد استفاده قرار داد.

مطلوبست: ثبت مربوط به خرید دارائی فوق در دفتر روزنامه عمومی فرهنگ.

۵۸- موسسه میعاد در تاریخ 1/3/78 یک ساختمان را که قیمت آن 12000000 ریال بود را با شرایط نسیه با صدور دو فقره سفته مساوی به ارزش هرکدام 6500000 ریال و با سررسیدهای 25/12/78 و 30/8/79 جهت انبار خریداری نموده و آن را مورد استفاده قرارداد.

در تاریخ 3/3 بابت مخارج محضر و انتقال سند ساختمان مزبور مبلغ 180000 ریال از صندوق موسسه پرداخت نمود.

در تاریخ 12/3 بابت هزینه های سنگ کاری ، ایزوگام و نصب سیستم تهویه ساختمان چکی به مبلغ 4200000 ریال صادر نمود.

مطلوبست:ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی موسسه میعاد و تعیین بهای تمام شده ساختمان خریداری شده.

۵۹- شرکت خودرو لنت یک دستگاه پیکان جهت انجام کارهای خارج از شهر خود خریداری نمود. خودرو مذکور در تاریخ 19/6/79 در یک حادثه تصادف به دره سقوط کرد و لاشه آن بلافاصله تشخیص داده شد. مدارک اولیه خرید خودرو مفقود گردیده اما استهلاک انباشته خودرو از تاریخ خرید تا 29/12/78 که مدت 3 سال می باشد به روش خط مستقیم سالهای عمر مفید مبلغ 141000 ریال در دفاتر ثبت گردیده است. اگر عمر مفید خودرو 10 سال باشد.

مطلوبست:

1- بهای خرید ماشین را محاسبه کنید.

2- خروج دارایی را بنویسید.

۶۰- شرکت پیمان یک دستگاه ماشین تراش را که قیمت نقدی آن 4500000 ریال بود را با شرایط نسیه به مبلغ 5000000 ریال خریداری نموده بابت حمل آن به موسسه مبلغ 250000 ریال و بابت نصب و راه اندازی آن مبلغ 300000 ریال پرداخت نمود و آن را بلافاصله مورد استفاده قرارداد.

مطلوبست:ثبت مربوط به خرید دارایی مذکور در دفتر روزنامه شرکت پیمان.

۶۱- شرکت نصر در تاریخ 25/6/81 یک دستگاه ماشین فتوکپی خود را که قیمت تمام شده آن 4200000 ریال و استهلاک آن تا تاریخ 1/1/81 مبلغ 1288000 ریال بود را با یک دستگاه اسکنر که قیمت آن 5500000 ریال بود معاوضه نموده و مبلغ 2700000 ریال پرداخت نمود چنانچه روش استهلاک ماشین فتوکپی مانده نزولی به نرخ 20% باشد.

مطلوبست:

1- محاسبه و ثبت استهلاک ماشین فتوکپی تا تاریخ تعویض و انتقال به دفتر کل به شکلT

2- محاسبه سود یا زیان معاوضه و ثبت لازم به خروج دارائی در دفتر روزنامه و کل.

۶۲- بازرگانی امید در تاریخ 1/4/70 تعداد 50 عدل پارچه که بهای هر عدل آن 50000 ریال می باشد جهت حق العمل کار خود آقای حسینی مقیم شهرستان ارسال نموده و همچنین مبلغ 20000 ریال بابت حمل و 25000 ریال بابت بیمه محموله فوق نقدا پرداخت نمود. صورت حساب ارسالی در 15/5/70 حاکی از آن است که آقای حسینی 45 عدل پارچه 5 فقره سفته را سالم تحویل گرفته و بابت تخلیه و حمل آن به ترتیب مبلغ 15000 ریال و 20000 ریال پرداخت نموده است و همچنین صورتحساب مذکور مبین آن است که حق العمل کار کلیه محموله را به ارزش هر عدل 80000 ریال فروخته است و پس از کسر 5% حق العمل فروش و 2% حق التضمین و سایر هزینه های پرداختی بقیه وجوه را طی حواله بانکی ارسال نموده است.

مطلوبست:

الف) ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه امر و تنظیم حساب کالای امانی.

ب) ثبت بستن حسابهای کالای امانی و کالای ارسالی.

۶۳- بازرگانی عجم در تاریخ 1/9/79 مقدار 1000 مثقال زعفران از قرار مثقالی 12500 ریال جهت حق العمل کار خود آقای اسماعیلی در تهران ارسال داشت و مبلغ 450000 ریال بابت بیمه و حمل آن نقدا پرداخت نمود در اول اسفند ماه صورت حسابی از آقای اسماعیلی دریافت نمود مبنی بر اینکه آقای اسماعیلی کل کالای امانی را که مقدار آن به علت کمبود وزن 950 مثقال بود از قرار هر مثقال 16000 ریال فروخته و وجه حاصل از فروش را پس از کسر مبلغ 100000 ریال هزینه تبلیغ و فروش و مبلغ 300000 ریال هزینه بسته بندی و 5% حق العمل فروش و 1% حق التضمین طی حواله بانکی ارسال داشته است.

مطلوبست:ثبت رویدادهای مربوط به ارسال و فروش کالای امانی و هزینه های انجام شده ، ارسال وجه در دفتر روزنامه بازرگانی و عجم و تعیین سود (زیان) حاصل از فروش کالای امانی (بستن حسابهای مربوط به کالای امانی).

۶۴- شرکت تولیدی ایران کار طوس در تاریخ 15/7/78 تعداد 30 دستگاه بخاری خود را که قیمت تمام شده هر دستگاه 250000 ریال می باشد را جهت حق العمل کار خود آقای احمدی در بیرجند ارسال نمود و بابت حمل آنها 250000 ریال و بابت بیمه آنها 150000 ریال پرداخت نمود. صورتحساب ارسالی حق العمل کار در تاریخ 30/10/78 حاکی از این است که آقای احمدی بابت تخلیه و انبار داری و فروش محموله امانی مبلغ 150000 ریال پرداخت نموده و تمام بخاریها را از قرار هر دستگاه 300000 ریال به فروش رسانده و وجه حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های پرداختی و 5% حق العمل فروش طی حواله ای که ضمیمه صورتحساب می باشد جهت شرکت فرستاده است.

مطلوبست:

1- ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی شرکت ایران کارطوس(امر) و انتقال به دفتر کل.

2- بستن حسابهای مربوط و تعیین سود یا زیان فروش کالای امانی.

۶۵- آقای رستمی حق العمل کار شرکت الفا می باشد در تاریخ 25/3/80 یک محموله امانی را که شامل 30 کارتن به قیمت تمام شده هر کارتن 250000 ریال بوده را دریافت نموده برای تخلیه این محموله مبلغ 150000 ریال برای چاپ آگهی فروش مبلغ 100000 ریال پرداخت نمود تا تاریخ 31/6/80 کلیه محموله امانی را از قرار هر کارتن 300000 ریال به فروش رسانده وجه حاصل از فروش را پس از کسر هزینه ها و 10 % حق التضمین برای شرکت آلفا ارسال نمود.

مطلوبست:ثبت رویدادهای مربوط به محموله امانی در دفتر روزنامه آقای رستمی.

۶۶- شرکت فجر شمال 100 جعبه مرکبات خود را از قرار هر جعبه 6000 ریال برای حق العمل خود در سمنان ارسال نمود و بابت حمل آن 50000 ریال و بابت بیمه آن 35000 ریال پرداخت کرد 5 جعبه از محمله فوق در بین را از بین رفته که از این بابت مبلغ 15000 ریال از شرکت بیمه خسارت دریافت شد. حق العمل کار مابقی کالای دریافتی را از قرار هر جعبه 8000 ریال فروخته و وجه حاصل از فروش را پس از کسر 5% حق العمل فروش ، مبلغ 10000 ریال هزینه فروش و 15000 ریال هزینه حمل تخلیه برای امر ارسال نمود.

مطلوبست:

الف) ملیات مربوط به کالای امانی در دفاتر امر

ب) محاسبه و ثبت خسارات وارده به کالای امانی و دریافت بیمه

ج) محاسبه و ثبت سود یا زیان کالای امانی و بستن حسابهای مربوطه در دفتر روزنامه و کل.

۶۷- شرکت تعاونی سپهر مقیم شهرستان کرج شعبه ای در غرب تهران افتتاح نمود و اجناس خود را به قیمت تمام شده به شعبه ارسال می کند حسابهای شعبه در دفاتر اداره مرکزی نگهداری می شود شعبه اجازه خرج از محل وصولی ها را دارد و کلیه هزینه هال از طریق فروشهای نقدی پرداخت می گردد.

اطلاعات زیر توسط شعبه در تاریخ 30/7/77 ارسال گردیده است.

کالای رسیده از مرکز 40000000 ریال

کالای برگشتی از شعبه به مرکز 60000 ریال

فروشهای نقدی 2800000 ریال

فروشهای نسیه 1600000 ریال

تخفیفات نقدی فروش 50000 ریال

اجاره محل فروشگاه 100000 ریال

کالای برگشتی از فروشهای نسیه 30000 ریال

هزینه حقوق 75000 ریال

وصولی از مشتریان بابت فروشهای نسیه 1000000 ریال کلیه وجوه دریافتنی به مرکز حواله شد.

مطلوبست:ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه عمومی و تنظیم حسابهای کالای شعبه و خلاصه سود و زیان شعبه

۶۸- شرکت تجاری افق دارای شعبات متعدد در سراسر کشور می باشد شعبات این شرکت دفاتر مستقل نگهداری می کنند و کلیه فعالیتها در اداره مرکزی ثبت می گردد. ارسال کالا به روش قیمت تمام شده صورت می گیرد بخشی از فعالیتهای شعبه قوچان به شرح ذیل می باشد.

1- موجودی کالای اول دوره 280000 ریال

2- ارسال کالا به شعبه 3200000 ریال

3- کالای برگشتی به مرکز 200000 ریال

4- فروش های نقدی شعبه 2100000 ریال

5- فروشهای نسیه 1200000 ریال

6- برگشت از فروشهای نسیه 120000 ریال

7- هزینه های شعبه 150000 ریال می باشد که توسط اداره مرکزی پرداخت شده است

8- وجوه دریافتنی از بدهکاران 880000 ریال می باشد

9- موجودی کالا در پایان سال 150000 ریال

مطلوبست:ثبت فعالیتهای مذکور در دفتر روزنامه و تنظیم حسابهای کالای شعبه و کالای ارسالی و بستن هزینه های شعبه و تعیین سود و زیان شعبه

۶۹- شرکت سهامی کفش ایران شعبه ای در اهواز دارد که دفاتر مستقل نگهداری نمی کند و کلیه کالاها ی ارسالی به شعبه مزبور را به قیمت تمام شده بعلاوه 35% در دفاتر خود ثبت می نماید شعبه نیز وجوه حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های شعبه به مرکز حواله می کند خلاصه عملیات شعبه در 6 ماه ابتدای سال 80 به شرح زیر می باشد:

1- موجودی کالا در 1/1/80 به قیمت سیاهه 87750 ریال

2- کالای رسیده از مرکز 3375000 ریال

3- کالای برگشتی به مرکز 405000 ریال

4- فروش نسیه شعبه 1500000 ریال

5- تخفیفات نقدی فروش 50000 ریال

6- کالای مفقود شده 270000 ریال

7- موجودی کالای پایان دوره به قیمت سیاهه 121000 ریال

8- وجوه حواله شده به مرکز 2000000ریال که مبلغ 1200000 ریال آن مربوط به فروشهای نقدی و بقیه از محل وصولی بدهکاران پس از پرداخت مبلغ 70000 ریال بابت هزینه های شعبه بوده است.

مطلوبست:ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل و بستن حسابهای مربوط به شعبه

۷۰- شرکت پارس الکتریک کالاهای خود را به قیمت فروش برای شعبه خود ارسال می کند. اطلاعات زیر از دفاتر مرکز در ارتباط با ارسال کالا به شعبه مشهد استخراج گردیده است:

1- موجودی کالای ابتدای دوره شعبه به قیمت فروش 770000 ریال(قیمت تمام شده 550000 ریال)

2- کالای ارسالی از مرکز به شعبه 6200000 ریال

3- برگشت کالا از شعبه به مرکز 500000 ریال

4- فروش نقدی شعبه 3500000 ریال

5- فروش نسیه شعبه 2400000 ریال

6- تخفیفات اعطایی با توافق مرکز 100000 ریال

7- برگشت از فروش نسیه شعبه 200000 ریال

8- دریافتی از بدهکاران شعبه 800000 ریال

9- هزینه های شعبه 350000 ریال

10 موجودی کالای پایان دوره شعبه به قیمت فروش 630000 ریال (قیمت تمام شده 450000 ریال)

مطلوبست:

1- ثبت رویدادها در دفتر روزنامه عمومی

2- انتقال به دفتر کل به فرم T

3- بستن حسابهای مربوط به شعبه

۷۱- شرکت لادن شعبه ای غیر مستقل دارد که کالا از مرکز به قیمت تمام شده برای وی ارسال می شود. هزینه های شعبه از محل فروشهای نقد شعبه پرداخت شده باقی مانده وجوه نقد به حساب جاری مرکز در بانک حواله می شود. عملیات شعبه در سال 1375 به شرح زیر است:

1- موجودی کالای اول دوره 20000 ریال

2- ارسال کالا از مرکز به شعبه 1500000 ریال

3- برگشت کالا از شعبه به مرکز 25000 ریال

4- فروش نقد شعبه 1750000 ریال که مبلغ 150000 ریال بابت هزینه های عمومی شعبه از این محل پرداخت شده است.

5- فروش نسیه شعبه 475000 ریال

6- تخفیفات نقدی فروش 2500 ریال

7- موجودی کالا ی پایان دوره 60000 ریال

مطلوبست:ثبت عملیات در دفتر روزنامه شرکت لادن.

۷۲- شرکت ایران پویا شعبه مستقلی در شیراز دارد که کالای خود را به قیمت تمام شده به شعبه مزبور ارسال می کند. اطلاعات زیر مربوط به شش ماههدوم سال 81 از دفاتر مرکز استخراج شده است.

1- موجودی کالای شعبه در اول دوره 250000 ریال

2- ارسال کالا به شعبه 4500000 ریال

3- برگشت کالا از شعبه به مرکز 840000 ریال

4- فروش نقدی شعبه 2000000 ریال و فروش نسیه شعبه 3000000 ریال

5- مطالبات سوخت شده شعبه 150000 ریال

6- تخفیفات اعطایی به مشتریان شعبه بابت اجناس معیوب و خسارت دیده 70000 ریال

7- برگشت از فروش نسیه شعبه 50000 ریال

8- هزینه حقوق کارکنان شعبه 200000 ریال

9- هزینه اجاره و آگهی 250000 ریال

10- موجودی کالای پایان دوره شعبه 320000 ریال

مطلوبست:

1- ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی شرکت ایران پویا

2- تنظیم حسابهای کالای شعبه کالای ارسالی و هزینه های شعبه به فرم T

3- بستن حسابهای مربوط به شعبه و تعیین سود یا زیان ناویژه و ویژه شعبه.

۷۳- شرکت پارسیان برای ورود کالای مورد نیاز خود از کشور کره پروفرمایی به مبلغ 200000 دلار مبنی CIF به بانک صادرات رائه و تقاضای گشایش اعتبار را می کند. بانک پس از موافقت با گشایش اعتبار مبالغ زیر را از حساب موسسه برداشت می نماید:

6/8- مبلغ 80000000 ریال بابت ودیعه ثبت سفارش.

8/8- مبلغ 8000000 ریال بابت حق ثبت سفارش.

20/8- مبلغ 3200000 ریال هزینه گشایش اعتبار.

28/8- مبلغ 160000000 ریال بابت سپرده اعتبار.

29/8- مبلغ 90000 ریال هزینه تلکس به کارگزار.

6/9- اطلاع از پرداخت وجه نقد کارگزار به فروشنده.

7/9- برداشت مبلغ 560000 ریال هزینه تاخیر.

27/9- پرداخت مبلغ 2000000 ریال بابت هزینه های گمرکی و ترخیص کالا و پرداخت مبلغ 230000 ریال بابت حمل آن به موسسه.

30/9- ارائه اسناد مربوط به ترخیص کالا از گمرک به بانک که در این تاریخ مبلغ ودیعه توسط بانک به حساب موسسه واریز شد.

مطلوبست:

1- ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه.

2- تنظیم حساب اعتبار اسنادی به شکل T و بستن و انتقال آن به حساب مربوطه.

۷۴- شرکت تولیدی ماشین آلات کشاورزی اراک موفق به گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خرید قطعات یدکی از کشور آلمان و به مبلغ 400000 ریال مارک بر مبنای FOB در بانک تجارت گردیده است اقدامات زیر در ارتباط با این امر به شرح زیر روی داده است:

15/4- برداشت مبلغ 68000000 ریال توسط بانک از حساب جاری شرکت بابت ودیعه سفارش.

20/6- برداشت مبلغ 1360000 ریال حق ثبت سفارش و 850000 ریال کارمزد گشایش اعتبار از حساب موسسه توسط بانک.

14/7- برداشت مبلغ 96000000 ریال بابت سپرده اعتبار.

25/7- وجه اسناد تایید شده توسط کارگزار به فروشنده پرداخت شد.

28/7- برداشت مبلغ 350000 ریال بابت هزینه های تلفن، تلکس به کارگزار توسط بانک از حساب موسسه.

15/8- واریز مبلغ 4000000 ریال مازاد سپرده به حساب جاری شرکت و تسلیم اسناد حمل پشت نویسی شده جهت ترخیص کالا.

4/9- شرکت با پرداخت مبلغ 1500000 ریال بابت هزینه های گمرکی و 850000 ریال هزینه حمل کالای مزبور را انبار موسسه حمل نمود.

15/9- ارائه مدارک لازم به بانک و واریز ودیعه به حساب جاری موسسه توسط بانک.

مطلوبست:

1- ثبت رویدادهای مربوط به اعتبار اسنادی در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل به فرمT

2- ثبت مربوط به بستن حساب اعتبارات اسنادی

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:44  توسط شفیق عطایی  | 

نمونه سوالات تستی حسابداری تکمیلی

 

الف) سپرده گذاری نزد بانک ب) اوراق قرضه دولتی

ج) سهام عادی شرکتها د) اوراق مشارکت

231- شرکت مبنا در تاریخ 10/5/87، 50 برگ اوراق سهام 5000 ریالی شرکت نواندیش را معادل 12% مبلغ اسمی خریداری کرد و 100000 ریال بابت عوارض پرداخت کرد این رویداد به چه شکل در دفاتر ثبت می شود؟

الف) سرمایه گذاری کوتاه مدت (بد) 250000موجودی نقد و بانک (بس) 250000

ب) سرمایه گذاری کوتاه مدت (بد) 130000 موجودی نقد وبانک (بس) 130000

ج) سرمایه گذاری کوتاه مدت (بد) 400000 موجودی نقد وبانک (بس) 400000

د) موجودی نقد و بانک (بد) 300000 موجودی نقد و بانک (بس) 300000

232- سرمایه گذاری کوتاه مدت به چه قیمتی در حسابها ثبت می شود؟

الف) فروش ب) بهای تمام شده بعلاوه هزینه ها

ج) بهای تمام شده د) بستگی دارد

233- یک دستگاه اتومبیل شرکت کردستان مبلغ 8000000 ریال خریداری شده است، ولی باتوجه به تورم موجود، پس از گذشت 8ماه قیمت آن در بازار 8600000 ریال است. در تهیه ترازنامه اتومبیل سواری چند ریال باید گزارش شود و به کدام دلیل؟

الف) 8600000 ریال اصل واقعیت

ب) 8000000 ریال اصل افشاء

ج) 8000000 ریال اصل بهای تمام شده تاریخی

د) 8600000 ریال اصل تحقق درآمد

234- شناسایی هزینه استهلاک به شکل منظم و معقول در طی دوره های مالی در راستای کدام مورد زیر است؟

الف) اصل تحقق درآمد ب) اصل تطابق هزینه ها با درآمدها

ج) فرض دوره مالی د) فرض تداوم فعالیت

235- درآمدها و هزینه ها در کدام گزارش مالی شناسایی می شوند؟

الف) صورت جریان وجوه نقد ب) صورت سود و زیان

ج) صورت سود و زیان جامع د) هزینه های ب و ج

236- کدام گزینه از معایب خاصه اندازه گیری مبتنی بربهای تمام شده تاریخی می باشد؟

الف) باوجود مستندات معاملات اتکاء پذیر می باشند.

ب) آشنایی استفاده کنندگان گزارشها از نظام اندازه گیری مبتنی بربهای تمام شده تاریخی

ج) دوربودن از ارزشهای جاری به خصوص در شرایط تورمی

د) سهولت کاربرد آن

237- حسابها و اسناد دریافتنی چگونه در ترازنامه گزارش می شوند؟

الف) ارزش آتی ب) ارزش فعلی ج) خالص ارزش بازیافتنی د) ارزش اسمی

238- شرکت سهامی همدان 2000 برگ سهام 1000 ریالی عادی و 1000 برگ سهام ممتاز 2 درصد 3000 ریالی فروخته است، کل سرمایه سهام شرکت همدان چند ریال است؟

الف) 3000000 ب) 2000000 ج) 5000000 د) 5600000

239- کدام گزینه جزء سرفصلهای جریانهای وجوه نقد نمی باشد؟

الف) فعالیتهای کوتاه مدت و جاری ب) فعالیتهای تامین مالی

ج) مالیات بردرآمد د) فعالیتهای سرمایه گذاری

240- فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود کدامیک از جریانهای نقدی زیر را شامل می شود؟

الف) جریانهای ورودی (دریافتهای نقدی) حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

ب) جریانهای خروجی (پرداختهای نقدی) حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

ج) دریافتهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

د) پرداختهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

241- خالص ارزش موجودی کالایی در ترازنامه 7000000 گزارش شده است اگر ذخیره کاهش ارزش آن 900000 باشد، بهای تمام شده آن چند ریال است؟

الف) 6100000 ب) 7000000 ج) 7900000 د) هیچکدام

242- سرمایه شرکاء در شرکتهای تضامنی شامل چه حسابهایی می شود؟

الف) سود انباشته، سرمایه سهام

ب) حساب جاری شرکاء، مانده حساب سرمایه

ج) اندوخته قانونی، سایر اندوخته ها

د) در شرکتهای تضامنی سرمایه شرکاء وجود ندارد

243- سرمایه های جاری نه کوتاه مدت معمولا به چه قیمتی گزارش می شوند؟

الف) فروش ب) بهای تمام شده ج) قیمت بازار د) اقل قیمت بازار

244- ثبت فروش اوراق مشارکت در صورت داشتن سود کدامیک از موارد زیراست؟

الف) صندوق وبانک (بد) – فروش (بس)

ب) صندوق و بانک و سود (بد) – سرمایه گذاری کوتاه مدت (بس)

ج) صندوق و بانک (بد) – سرمایه گذاری کوتاه مدت و سود (بس)

د) صندوق وبانک (بد) – سرمایه گذاری کوتاه مدت (بس)

245- تحویل کالا برروی عرشه کشتی تا بندر مبدا را در خرید قراردادهای خارجی چه نامیده می شود؟

الف) CIF ب) FOB ج) FCA د) EXW

246- تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه املاک به اداره مالیاتی چه زمانی است؟

الف) آخرتیرماه سال مالی بعد ب) آخراسفند ماه سال جاری

ج) آخر خردادماه سال مالی بعد د) آخراردیبهشت ماه سال مالی بعد

- با استفاده از اطلاعات زیر به سوالات 3 تا 7 پاسخ دهید.

بانک 2000، پیش پرداختها 2000، موجودی کالا 1500، اوراق قرضه پرداختی بلند مدت 1500، سرمایه گذاری بلند مدت 3000، ح دریافتنی 2200، ذخیره م.م و 200ماشین آلات 1400 استهلاک انباشته ماشین آلات 400، ح پرداختی 200 ، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 3000، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 3000، ذخیره مالیات پرداختی 500

247- مجموع دارایی های جاری چقدر است؟

الف) 500 ب) 6500 ج) 7500 د) 8500

248- مجموع بدهی های بلند مدت چقدر است؟

الف) 4500 ب) 3000 ج) 3500 د) 4700

249- نسبت جاری چقدر است؟

الف) 2 ب) 3 ج) 4 د) 5

250- اگربخواهیم ترازنامه اطلاعات فوق را تهیه نمائیم سرمایه چقدر است؟

الف) 3000 ب) 4500 ج) 5500 د) 6500

251- چند درصد از درآمد جاری معاف از مالیات می باشد؟

الف) 10% ب) 25% ج) 15% د) 20%

252- مانده حسابهای دریافتنی موسسه امید در پایان سال 84 به شرح زیر است:

شرکت رازی 3200000 ریال آقای واحدی 1800000 ریال

آقای اسماعیلی 1200000 ریال طبق برسی معلوم شد احتمال وصول طلب از شرکت رازی 100%، آقای واحدی 60% و آقای اسماعیلی غیرممکن می باشد میزان ذخیره لازم جهت مطالبات مشکوک الوصول چقدر است؟

الف) 190000 ب) 4280000 ج) 2280000 د) 3920000

253- مخارج و تعمیرات اساسی که باعث افزایش عمر مفید دارایی ثابت یا افزایش کارائی آن شده به حساب ...... منظور می شود؟

الف) هزینه تعمیرات اساسی ب) هزینه تعمیرات عادی

ج) قیمت تمام شده دارائی د) خلاصه سود وزیان

254- ارزش علائم تجاری جزء دارئیهای ثابت .......... و .......... می باشد؟

الف) نامشهود – استهلاک پذیر ب) نامشهود – استهلاک ناپذیر

ج) مشهود – استهلاک پذیر د) مشهود – استهلاک ناپذیر

255- بابت احداث ساختمان انبار موسسه ای که هنوز تکمیل نگردیده مبلغ 2800000 ریال دستمزد کارگران پرداخت کردیم عنوان حساب بدهکار کدام است؟

الف) هزینه دستمزد ب) ساختمان

ج) ساختمان در جریان ساخت د) هزینه تکمیل ساختمان

256- دارائی ثابتی با قیمت تمام شده 12300000 ریال و استهلاک انباشته 5600000 ریال در حادثه تصادف کلا از بین رفته است در صورتیکه دارائی مذبور بیمه بوده و شرکت بیمه پرداخت مبلغ 5000000 ریال را متعهد شود زیان ناشی از این حادثه چقدر است؟

الف) 1700000 ب) 6700000 ج) 7300000 د) 10600000

257- استهلاک انباشته دارائی های ثابت در ..........

الف) سمت چپ ترازنامه نوشته می شود

ب) صورت سود و زیان از سود ناویژه کسرمی شود

ج) صورت سود و زیان به سود ناویژه اضافه می شود

د) ترازنامه از دارائی مربوطه کسر می شود

258- یک دستگاه ماشین تحریر راکه قیمت تمام شده آن 5600000 ریال و استهلاک انباشته آن 2400000 ریال می باشد را با ماشین تحریر جدیدی معاوضه نموده و مبلغ 2500000 ریال پرداخت کردیم چنانچه ارزش متعارف ماشین تحریر قدیم در این معامله مبلغ 3500000 توافق شده باشد قیمت ماشین تحریر جدید چقدر است؟

الف) 6000000 ب) 5700000 ج) 6300000 د) 4600000

259- در کدامیک از روشهای محاسبه استهلاک دارائی ثابت میزان استهلاک با افزایش عمرمفید کاهش می یابد

الف) روش خط مستقیم ب) روش میزان ساعات کارکرد

ج) روش درصدی از قیمت دفتری د) روش میزان تولید

260- موسسه ای یک دستگاه ماشین تراش، با قیمت تمام شده 8000000 ریال و استهلاک انباشته 1800000 ریال را با یک دستگاه پرس به مبلغ 12000000 ریال معاوضه نموده و مبلغ 6000000 ریال پرداخت نمود این موسسه در این معامله

الف) مبلغ 200000 ریال زیان نموده ب) 2000000 ریال سود داشته

ج) مبلغ 300000 ریال زیان نموده د) سود/ زیانی نداشته

261- کدامیک از موارد زیر از نسبت های سودآوری نمی باشد؟

الف) بازده فروش ب) بازده دارائی ج) بازده سرمایه د) نسبت جاری

262- درچه صورتی مالیات موسسه ای بصورت علی الراس تعیین می شود؟

الف) اظهارنامه مالیاتی بموقع ارائه شود

ب) دفاتر مخدوش باشد

ج) دفاتر و اسناد و مدارک غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود

د) دفاتر و اسناد غیر قابل رسیدگی و یا مخدوش باشد

263- اظهارنامه مالیاتی تا چه زمانی باید تسلیم حوزه های مالیاتی شود؟

الف) تا پایان دوره مالی مالیاتی ب) تا پایان دی ماه سال بعد

ج) تا پایان تیرماه سال بعد د) تا پایان فروردین ماه سال بعد

264- کدامیک از موارد زیر معاف از مالیات نمی باشد؟

الف) اضافه کاری ب) فوق العاده بدی آب و هوا

ج) حقوق بازنشستگی د) فوق العاده نوبت کاری

265- چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بردرآمد می باشند؟

الف) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران نسبت به درآمدهای خود

ب) کلیه موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده اند

ج) کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که از بودجه دولت الکترونیک استفاده می نمایند

ج) کلیه موسساتی که درآمد آنها صرف تبلیغات اسلامی و تخفیفات می شود

266- مالیات هایی که کارفرمایان در مقابل پرداخت حقوق و دستمزد سایر موارد از ذینفع کسرو به جای آنها به وزارت دارائی پرداخت می کنند........

الف) مالیات بردارائی هستند ب) مالیات غیرمستقیم هستند

ج) مالیات های تکلیفی هستند د) مالیات بردرآمد مشاغل هستند

267- در ثبت ارسال صورتحساب بابت خدمات انجام شده برای مشتریان چه حسابی بدهکار می شود؟

الف) بستانکاران ب) بدهکاران ج) درآمد د) پ. دریافت درآمد

268- مطالباتی را درسال 83 با ذخیره حذف کرده ایم مقداری از آن در سال 84 وصول شده است. چه حسابی را بستانکار می کنیم؟

الف) هزینه م.م ب) سایردرآمدها ج) ذخیره م.م د) هزینه م. سوخت شده

269- فروش کالا 1000000 ریال که 7% از آن نسیه بوده است 1% فروش نسیه باید ذخیره در نظر گرفته شود مبلغ ذخیره چقدر است و به بستانکار چه حسابی منظور می شود؟

الف) ذخیره م.م 10000 ب) هزینه م. سوخت شده 10000

ج) هزینه م.م 7000 د) ذخیره م.م 7000

270- کدام روش حذف مطالبات با اصل واقعیت و تخصیص تضاد دارد؟

الف) حذف یا ذخیره ب) حذف با درآمد ج) حذف یا هزینه د) حذف با دارائی

271- دارائی ثابتی را که قیمت نقدی آن 600 ریال است به مبلغ 9000 ریال نسیه خریده ایم اگر 1000 ریال بابت حمل و 120 ریال بابت گمرک آن بپردازیم و بلافاصله آن را مورد استفاده قراردهیم دارائی را چند ثبت کنیم؟

الف) 6000 ب) 7000 ج) 7120 د) 10120

272- کدامیک از عوامل محاسبه استهلاک یک دارائی ثابت برآوردی است؟

الف) عمرمفید ب) بهای تمام شده ج) ارزش فرسوده د) الف و ج

273- بابت ثبت کدام مورد حساب اعتبارات اسنادی بدهکار می شود؟

الف) واریز ودیعه ب) استرداد ودیعه

ج) تحویل کالاها و اتمام عملیات خرید د) برگشت وجه اضافی به خریدار

274- چنانچه اعتبارات اسنادی مربوط به واردات 2000 دستگاه دوچرخه توسط یک فروشنده از کشور فرانسه باشد پس از تحویل دوچرخه های خریداری شده و اتمام کار ممکن است کدام حساب بدهکار گردد؟

الف) دوچرخه ب) خرید کالا ج) اعتبارات اسنادی د) وسایل نقلیه

275- سرمایه گذاری های بلند مدت چگونه حسابی است؟

الف) دارایی ثابت ب) سرمایه ج) درآمد د) دارایی جاری

276- فرصت پرداخت مالیات حقوق از زمان تنظیم لیست حقوق و دستمزد چقدر است؟

الف) 30 روز ب) 10 روز ج) 60 روز د) 50 روز

277- کدامیک جزء مالیاتهای مستقیم محسوب می شود است؟

الف) مالیات حقوق ب) مالیات برارث ج) مالیات برتولید خودرو د) مالیات براجاره

278- معایب روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده کدامند؟

الف) اصل بهای تمام شده رعایت نمی شود

ب) اجرای این روش مشکل است

ج) اصل تخصیص و اصل واقعیت رعایت نمی شود

د) اصل بهای تمام شده و اصل واقعیت رعایت نمی شود

279- در شرکتی که روش آن حذف مستقیم می باشد قسمتی از مطالبات سوخت و حذف شده سالهای قبل وصول شده است کدام حساب افزایش می یابد؟

الف) حسابهای دریافتنی ب) ذخیره م.م ج) هزینه م.م د) سایر درآمدها

280- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های دارایی های ثابت نمی باشد؟

الف) غیرمنقول و ثابت هستند

ب) در جریان فعالیتهای عادی موسسه مورد استفاده قرار می گیرند

ج) دارای عمر نسبتا طولانی هستند

د) به منظور استفاده و نه برای فروش تهیه می شوند

281- بانک کارگزار در چه زمانی وجه کالای ارسالی را به فروشنده می پردازد؟

الف) بعد از رسیدن کالا به دست خریدار

ب) بعد از رسیدن اسناد حمل کالا به بانک گشایش دهنده اعتبار

ج) پس از تایید اسناد مربوط به حمل کالای ارسال شده توسط بانک

د) بعد از بسته بندی و ارسال کالا توسط فروشنده کارگزار

282- در کدامیک از قراردادهای حمل کالا هزینه بیمه به عهده فروشنده است؟

الف) CIF ب) C&F ج) FOB د) CCP

283- کلیه اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را حداکثر ظرف مدت ............. به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود تسلیم نمایند؟

الف) 3 ماه پس از پایان دوره مالی ب) 4 ماه پس از پایان دوره مالی

ج) 45 روز د) 50 روز

284- مانده حسابهای دریافتنی موسسه ای در پایان سال مبلغ 7200000 ریال مانده حساب ذخیره م.م قبل از تعدیل 80000 ریال بستانکار و ذخیره لازم و برآورد شده براساس روش تجزیه سنی 680000 ریال می باشد خالص حسابهای دریافتنی در ترازنامه پایان سال چقدر است؟

الف) 6440000 ب) 6600000 ج) 7280000 د) 6520000

285- ماشین آلاتی را که قیمت نقدی آن 5000000 ریال می باشد را با پرداخت 2000000 ریال وجه نقد و صدور یک فقره سفته 4000000 ریال 90 روزه خریداری کردیم و آن را مورد استفاده قراردادیم ماشین آلات مذبور به چه قیمتی در دفاتر ثبت می شود؟

الف) 5000000 ب) 6000000 ج) 9000000 د) 7000000

286- بابت تعویض موتور وانت خریداری شده مبلغ 2000000 ریال پرداخت نموده و با اینکار عمرمفید آن را افزایش دادیم چه حسابی بدهکار می شود؟

الف) هزینه تعمیر ب) هزینه متفرقه ج) هزینه نگهداری ماشین آلات د) وسایط نقلیه

287- جهت احداث یک باب ساختمان انبار که در سال آینده تکمیل می شود مخارجی شامل: اخذ پروانه ساختمان مبلغ 800000 ریال، تهیه نقشه ساختمان 600000 ریال، حق الزحمه طراحی و مهندسی 1000000 ریال تا پایان سال پرداخت کردیم چه حساب یا حسابهایی بدهکار می شود؟

الف) ساختمان 2400000 ب) ساختمان در حال احداث 2400000

ج) ساختمان 1400000وهزینه مالی 1000000 د) ساختمان 1400000وهزینه متفرقه 1000000

288- شرکت تولیدی پارس یک دستگاه ماشین آلات تولیدی خود را که قیمت تمام شده آن 17000000 ریال و استهلاک انباشته آن در تاریخ 1/1/84 مبلغ 6400000 ریال بود را در تاریخ 29/6/84 به مبلغ 10000000 ریال به فروش رساند. چنانچه روش استهلاک این دارایی 20% مانده نزولی باشد سود/ زیان حاصل از فروش چقدر است؟

الف) 460000– سود ب) 600000 – زیان ج) 1100000 – سود د) 1520000 – سود

289- اثاثه ای با قیمت تمام شده 2400000 ریال و استهلاک انباشته 800000 ریال با اثاثه جدید (مشابه) به قیمت اعلام شده 4000000 ریال معاوضه نموده مبلغ 2000000 ریال نقدا پرداخت کردیم. اثاثه جدید به چه قیمتی در دفاتر ثبت می شود؟

الف) 4000000 ب) 3200000 ج) 3600000 د) 2000000

290- مانده حساب اعتبارات اسنادی 8000000 ریال است که مربوط به ورود 1000 حلقه لاستیک می باشد. برای بستن این حساب چه حسابی بدهکار می شود؟ (روش نگهداری موجودی کالا در این موسسه دائمی می باشد)

الف) خرید کالا ب) ماشین آلات ج) هزینه تعمیرات د) موجودی کالا

۲۹۱- فرض تفکیک شخصیت در حسابداری عبارت است از............

الف) شخصیت مستقل صاحبان حقوقی ب) شخصیت مستقل صاحبان حقیقی

ج) شخصیت مستقل گروهی از شخصیتهای حقوقی د) الف و ج

۲۹۲- طبقه بندی بدهی ها و دارائیها مبتنی بر کدام فرض از مفروضات حسابداری است؟

الف) فرض دوره مالی ب) فرض واحد پولی

ج) فرض تداوم فعالیت د) فرض تفکیک شخصیت

۲۹۳- فرض تداوم فعالیت به کدام اصل از اصول حسابداری مربوط می شود؟

الف) اصل بهای تمام شده تاریخی ب) اصل تحقق درآمد

ج) اصل افشاء د) اصل تطابق

۲۹۴- طبق اصل تحقق درآمد ، درآمد هنگامی شناسایی می شود که .........

الف) دریافت گردد ب) تحقق یابد

ج) فرایند کسب سود کامل شده باشد د) ب و ج

۲۹۵- مفهوم حسابداری تعهدی چیست؟

الف) پرداخت و دریافت در هنگام تحقق درآمد و هزینه

ب) شناسایی درآمد و هزینه در هنگام تحقق درآمد و هزینه

ج) ضرورت اندازه گیری مستمر و مطلوب درآمد و هزینه

د) هیچکدام

۲۹۶- کدام یک از عبارات زیر صحیح تر است؟

الف) پیش دریافتها و پیش پرداختها جریانهای نقدی مقدم بر فعالیت عایدی ساز هستند.

ب) پیش دریافتها و پیش پرداختها جریانهای نقدی مقدم بر فعالیت عایدی ساز نیستند.

ج) پیش پرداختها جزء انتقالی ها و پیش دریافتها فقط جزء بدهی ها هستند.

د) انتقالی ها بلافاصله بعد از ایجاد در صورت سود و زیان شناسایی می شوند.

۲۹۷- ثبت تعدیلی درآمد معوق در حسابداری تکمیلی می شود:

الف) بد – درآمد بس – دریافتنی ب) بد – صندوق بس – دریافتنی

ج) بد – دریافتنی بس – درآمد د) بد – بدهی بس – درآمد

۲۹۸- سود انباشته در ترازنامه در کدام قسمت وارد می شود؟

الف) دارائیهای بلند مدت ب) دارائیهای ثابت مشهود

ج) بدهی های جاری د) حقوق صاحبان سهام

۲۹۹- کدام یک از موارد زیر جزء دارائی های ثابت نامشهود نمی باشد؟

الف) صرف سهام ب) حق چاپ

ج) حق استفاده از نام تجاری د) حق بهره برداری از معدن

۳۰۰- کدام مورد نادرست است؟

الف) ارزش اقتصادی دارائی نامشهود ، مبلغی است که برای یک شرکت درآمد ایجاد می کند.

ب) دارائی های ثابت نامشهود به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می شود.

ج) مخارج انتقالی به دوره های آتی در سمت چپ ترازنامه وارد می شوند.

د) سایر دارائی ها در سمت راست ترازنامه در قسمت دارائی های غیر جاری می آیند.


+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:42  توسط شفیق عطایی  | 

نمونه سوالات تستی حسابداری تکمیلی

در صورتی که در سیستم حسابداری، برای حذف مطالبات سوخت شده در طول سال مالی روش ایجاد ذخیره انتخاب گردد هنگام سوخت مطالبات چه حسابی بدهکار می گردد؟ الف) ذخیره مطالبات سوخت شده ب) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ج) هزینه مطالبات سوخت شده د) هزینه مطالبات مشکوک الوصول

2- مانده حساب فروش در پایان دوره مالی 320.000 ريال تخفیفات نقدی فروش 18.000 ريال و برگشت از فروش و تخفیفات 7.000 ريال است اگر 3% فروش خالص برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شود چند ريال بستانکار می شود؟

الف) 8.550 ب) 9.150 ج) 8.850 د) 8.400

3- در برقراري مجدد طلب سوخت شده ای که سال قبل به روش حذف مستقيم از دفاتر موسسه حذف گردیده بود، چه حسابي بدهکار مي‌شود؟

الف) ساير درآمدها ب) حسابهاي دريافتني ج) ذخیره مطالبات مشکوک الوصول د) هزینه مطالبات سوخت شده

4- حساب هزينه مطالبات مشكوك‌الوصول در صورت‌حساب سود و زیان جزء هزينه‌هاي . . . . . . . مي‌آيد.

الف) عمومي و اداري ب) عمومی و فروش

ج) توزیع وفروش د) هزینه های غیر عملیاتی

5- مانده حسابهاي دريافتني در دفاتر مؤسسه آلفا 2.300.000 ريال مي‌باشد. چنانچه روش برآورد ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول 10% مانده حسابهاي دريافتني باشد. در ثبت اصلاحی پایان دوره حساب ذخیره به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار می گردد؟

الف) 120.000 بدهکار ب) 140.000 بستانکار ج) 150.000 بدهکار د) 230.000 بستانکار

6 - قيمت تمام‌شده يك دستگاه رایانه 7.000.000 ريال و ارزش اسقاط آن 2.000.000 ريال و عمر مفيد آن 10 سال است. هزینه استهلاک سالانه به روش خط مستقیم چند ريال است؟

الف) 200.000 ريال ب) 500.000 ج) 700.000 د) 900.000

7- بابت پرداخت 5.000.000 ريال هزینه تعمیرات اساسی ساختمان چه حسابی در دفاتر بدهکار می گردد؟

الف) بانک ب) ساختمان ج) هزینه تعمیرات د) هزینه تعمیرات اساسی

8- درمورد روش درصدي از ارزش دفتري برای محاسبه استهلاک، كدام گزينه درست است؟

الف) نرخ استهلاك ثابت نيست. ب) از ارزش اسقاط صحبتي به ميان نمي‌آيد.

ج) درصد استهلاك سالانه تغيير مي‌كند. د) هزينه استهلاك سالانه ثابت است.

9- وانت بیمه شده ای را که قیمت تمام شده آن 4.000.000 استهلاک انباشته آن تا تاریخ حادثه 1.600.000 ريال بود در تاریخ 8/4/ 2× در اثر تصادف کاملاً متلاشی شد و بیمه بابت آن مبلغ 2.200.000 ريال خسارت پرداخت نمود زیان حاصل از تصادف چه مبلغی است؟

الف) 200.000 ب)600.000 ج)1.800.000 د) 2.400.000

10- در کدام مورد حساب کالای امانی در دفاتر آمر بستانکار می شود؟

الف)پرداخت هزینه ها توسط حق العمل کار ب) ارسال کالا به حق العمل کار

ج) دریافت حواله از حق العمل کار د) فروش کالا توسط حق العمل کار

11- هزینه های انجام شده توسط حق العمل کار بابت کالای ارسالی فروخته شده به عهده ................ می باشد.

الف) خریدار ب)حق العمل کار ج) آمر و حق العمل کار بطور مساوی د) آمر

12- موجودی کالای امانی در دفاتر حق العمل کار در پایان دوره مالی جزء موجودی کالای ........... در صورتهای مالی وی نشان داده می شود؟

الف) آمر ب)حق العمل کار ج) خریدار د) نماینده تجاری

13- مبلغ حق التضمین مقرره بعد از فروش کالا در دفاتر حق العمل کار به چه حسابی بدهکار می شود؟

الف) آمر ب)حق العمل کار ج)درآمد حق التضمین د) حق التضمین

14- هنگام برگشت کالا از شعبه به مرکز ، در روش ارسال قیمت تمام شده باضافه چند درصد سودچه حساب یا حسابهایی بدهکار می شوند؟

الف) کالای شعبه (به قیمت تمام شده) و تعدیل کالای شعبه (سود منظور شده) ب) موجودی کالای شعبه و کالای برگشتی از شعبه

ج) کالای ارسالی (به قیمت تمام شده) و تعدیل کالای شعبه (سود منظور شده) د) کالابرگشتی از شعبه و خلاصه سود وزیان

15- بابت ثبت تخفیفات نقدی فروش شعبه، کدام حساب در دفاتر مرکز بستانکار می شود؟

الف) تخفیفات نقدی فروش ب) حسابهای دریافتنی شعبه ج) کالای ارسالی د) کالای شعبه

16- بابت تخفیفات اعطایی با توافق مرکز در روش ارسال کالا به قیمت فروش کدام حساب بدهکار می گردد؟

الف) تخفیفات نقدی ب) کالای شعبه ج) کالای ارسالی د) هزینه های شعبه

17- روش قيمت‌گذاري كالاي ارسالي از مركز، ارسال كالا به قيمت تمام‌شده درکدام شرایط مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ الف) بازار انحصاری نباشد ب) کالا فاسد شدنی باشد

ج) نوسان قیمت فروش در بازار زیاد باشد د) ارائه تخفیف میسر نباشد.

18- کدامیک از روشهای قيمت‌گذاري كالاي ارسالي از مركز به شعبه نمی باشد؟

الف) قیمت خرده فروشی ب) قیمت تمام شده ج) قیمت فروش د) قیمت تمام شده باضافه چند درصد سود

19- کدام گزینه در ارتباط با فروشگاههایی که بصورت دوایر اداره می شوند صحیح می باشد؟

الف) در سطح شهر پراکنده اند ب) در سطح کشور پراکنده اند ج) در زیر یک سقف قرار دارند د) مانند شعب هستند

20- مبنای مناسب برای تسهیم هزینه رفاهی کارکنان بعنوان یک هزینه عمومی مناسب می باشد؟

الف) مساحت دوایر ب) خرید دوایر ج) تعداد کارکنان د) فروش دوایر

21- در فروشگاهی که دارای دو دایره الف و ب می باشد هزینه اجاره محل پرداختی 300.000 ريال می باشد سهم دایره الف با مساحت 120 متر و دایره ب با مساحت 80 متر به ترتیب چقدر می باشد؟

الف) 150.000 -50.000 ب) 170.000 – 70.000 ج) 160.000 - 140.000 د) 180.000 - 120.000

22- برای ثبت در دفتر معین باید اقلام را از ........................... منتقل کرد.

الف) دفتر کل ب) سند حسابداری ج) دفتر روزنامه د) کارت حسابداری

23- کدام گزینه برای ثبت پرداخت نقدی هزینه حمل ونقل کالا از گمرک به انبار درمورد اعتبارات اسنادی صحیح می باشد؟

الف) اعتبارات اسنادی بدهکار - صندوق بستانکار ب) اعتبارات اسنادی بدهکار - بانک بستانکار

ج) بانک بدهکار اعتبارات اسنادی بستانکار د) اعتبارات اسنادی بدهکار - چک پرداختنی بستانکار

24- بابت استرداد ودیعه ثبت سفارش کدام حساب بستانکار می شود؟

الف) خرید کالا ب) بانک ج) اعتبارات اسنادی د) ودیعه ثبت سفارش

25- کدام گزینه در بستانکار حساب اعتبارات اسنادي ثبت می شود؟

الف) مخارج ترخیص کالا از گمرگ ب) ثبت سپرده کارمزد گشایش اعتبار

ج) ثبت حق بیمه پرداختی بابت کالای خریداری شده د) ثبت برگشت مازاد سپرده ثبت سفارش

26- برداشت بانک بابت هزینه تأخیر و واریز وجه اعتبار اسنادی، چه حسابی بدهکار می شود؟

الف) اعتبارات اسنادی ب) هزینه تأخیر ج) بانک د) هزینه های عمومی

27- دارایی های نامشهود در ترازنامه طبقه بندی شده در کدام طبقه از دارایی ها قرار می گیرند؟

الف) داراییهای جاری ب) دارایی های آنی ج) سرمایه گذاری های بلند مدت د) دارایی های غیر جاری

28- کدام گزینه از بدهی های بلندمدت محسوب می شود؟

الف) ذخیره مالیات بر درآمد ب) حصه جاری بدهی های بلندمدت ج) ذخیره مزایای پایان خدمت د) پیش دریافت از مشتریان

29- سفارش کالا و مواد (کالای در راه) در ترازنامه طبقه بندی شده جزء کدام گروه ازاقلام ترازنامه قرار می گیرد؟

الف) دارایی غیر جاری ب) بدهی بلند مدت ج) دارایی ثابت د) دارایی جاری

30- عبارت «اقلامی که نقد هستند و یا در آینده نزدیک در جریان فعالیت های عادی موسسه به وجه نقد تبدیل خواهند شد» معرف کدام گزینه می باشد؟

الف) داراییهای ثابت ب) داراییهای جاری ج) دارایی غیر جاری د) داراییهای نامشهود

31- کدام گزینه مربوط به نسبت های نقدینگی می باشد؟

الف) جاری ب) آنی ج) الف و ب د) بازده فروش

32- نسبت سرمایه در گردش معادل کدامیک از نسبت های مالی می باشد؟

الف) جاری ب) آنی ج) توان واریز بدهی ها د) دوره متوسط فروش

فروش نسیه سالانه

= .............

 

متوسط مطالبات

33- فرمول مر بوط به کدام گزینه می باشد؟

   

فروش نسیه سالانه

= .............

متوسط مطالبات

33- فرمول مر بوط به کدام گزینه می باشد؟

الف) دوره وصول مطالبات ب) دفعات گردش مطالبات ج) دوره متوسط فروش د) دفعات گردش موجودی

34- کدام گزینه بیانگر نسبت های سودآوری می باشد؟

الف) نرخ بازده سرمایه ب) بازده فروش ج) بازده دارایی د) همه موارد

35- عبارت «توانایی واحد تجاری را در واریز بدهی های کوتاه مدت نشان می دهد» مربوط به کدام نسبت می باشد؟

الف) فعالیت ب) سودآوری ج) نقدینگی د) گردش مطالبات

36- قیمت تمام شده کامیونی 20.000.000 ريال و استهلاک انباشته آن تا تاریخ 1/1/5× 4.000.000 ريال می باشد. اگر روش محاسبه استهلاک آن 20% ارزش دفتری باشد. استهلاک انباشته کامیون در صورت فروش در تاریخ 30/9/5× چه مبلغی خواهد بود؟

الف) 2.400.000 ب) 5.200.000

ج) 16.000.000 د) 1.800.000

37- کدام گزینه در ارتباط با حقوق و دستمزد از مالیات معاف می باشد؟

الف) مزایای مستمر نقدی ب) فوق العاده شغل

ج) حق جذب د) هزینه سفر

38- در صورت خرید کالا و استفاده از روش نگهداری دائمی موجودی کالا با استفاده از اعتبارات اسنادی، حساب اعتبارات اسنادی با کدام حساب بسته می شود؟

الف) حساب کالا ب) حساب کالای ارسالی ج) حساب خرید کالا د) حساب موجودی کالا

39- حساب موجودی کالای شعبه دردفاتر مرکز برای شعبی که دفاتر مستقل ندارند در کدام طبقه از حسابها قرار می گیرد؟

الف) بدهی ب) درآمد

ج) دارایی د)سرمایه

40- در پایان دوره مالی حساب تعدیل کالای شعبه در دفاتر مرکز با کدام حساب بسته می شود؟

الف) حساب سود وزیان مرکز ب) حساب کالای شعبه ج) حساب کالای ارسالی

د) حساب سود وزیان شعبه

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:41  توسط شفیق عطایی  | 

نمونه سوالات حسابداری مالی

 

1- در روش حذف مستقیم بابت مطالبات سوخت شده کدام حساب بدهکار می شود؟

الف) ذخیره م,م,و ب) حسابهای دریافننی ج) هزینه م,م,و د) هزینه مطالبات سوخت شده

2- کدام گزینه در مورد حساب ذخیره م,م,و صحیح است؟

الف) یک حساب دائمی و افزاینده دارایی است, ب) یک حساب موقت و کاهنده دارایی است,

ج) یک حساب دائمی و کاهنده دارایی است, د) یک حساب موقت و افزاینده دارایی است

3- اگر حساب ذخیره م,م,و قبل از اصلاحات دارای 3,000 مانده بدهکار و میزان ذخیره برآوردی بر اساس مانده حسابهای دریافتنی در پایان سال 15,000 باشد, حساب ذخیره م,م,ودر ثبت تعدیل به چه مبلغی بدهکار یا بستانکار می باشد؟

الف) 12,000 بدهکار ب) 18,000 بستانکار ج) 15,000 بستانکار د) 12,000 بستانکار

4- اگر حساب ذخیره م,م,و قبل از اصلاحات دارای 5,000 مانده بستانکار و فروش خالص 100,000 باشد و طبق روال سالهای گذشته میزان ذخیره برآوردی 10% فروش خالص باشد مانده حساب ذخیره در پایان سال بعد از اصلاحات چه مبلغی خواهد بود؟

الف) 15,000 ب) 10,000 ج) 5,000 د) هیچ کدام

5- شرکت احسان ماشین آلات خود را با تعهد چهار قسط مساوی ماهانه به مبلغ 250,000 خریداری می کند اگر قیمت نقدی ماشین آلات مذکور 800,000 باشد طرف بدهکار ثبت خرید دارایی کدام است؟

الف) ماشین آلات 800,000 ب) ماشین آلات 800,000 هزینه های مالی 200,000

ج) ماشین آلات 1,000,000 د) ماشین آلات 1,000,000 هزینه های مالی 200,000

6- در زمان ثبت استهلاک دارایی ثابت کدام حساب بستانکار می شود؟

الف) قیمت تمام شده دارایی ب) استهلاک انباشته دارایی ج) نقد و بانک د) هزینه استهلاک دارایی

7- یکدستگاه وانت موسسه خدماتی نیرو در اثر تصادف متلاشی شد که قیمت تمام شده آن 2,000,000 و استهلاک انباشته آن تا تاریخ حادثه 1,000,000 بود و بیمه بابت آن 800,000 خسارت پرداخت نمود, سود و زیان حاصل از این تصادف کدام است؟

الف) 200,000 سود ب) 1,000,000 زیان ج) 200,000 زیان د) 1,200,000 سود

8- بهای تمام شده دارایی ثابتی 1,300,000 ارزش اسقاط آن 100,000 و عمر مفید آن 2,000 ساعت کار برآورد شده است, اگر در سال 85 500 ساعت کار کرده باشد, هزینه استهلاک آن چقدر است؟

الف) 300,000 ب) 325,000 ج) 275,000 د) 350,000

9- موسسه امید موتور سیکلتی را که در ابتدای سال 4× به مبلغ 3,500,000 ريال خریداری کرده بود با عمر مفید پنج سال و ارزش اسقاط 500,000 به روش مجموع سنوات مستهلک می کند، در تاریخ 30/9/5× به مبلغ 2,200,000 دارایی مذکور را فروخت , سود یا زیان حاصل از این فروش چقدر است؟

الف) 1,600,000 زیان ب) 300,000 - زیان ج) 300,000 - سود د) 800,000 - سود

10- قیمت تمام شده ماشین آلاتی 15,000,000 ، ارزش اسقاط آن پس از 5 سال عمر مفید 3,000,000 است میزان استهلاک سال پنجم به روش مجموع سنوات چقدر است؟

الف) 2,000,000 ب) 1,600,000 ج) 1,200,000 د) 800,000

11- شرکت نور ماشین خود را با نرخ 35% صورت نزولی مستهلک می کند , اگر قیمت تمام شده دارایی فوق 250,000 باشد هزینه استهلاک سال دوم چقدر است؟

الف) 87,500 ب) 65,950 ج) 56,875 د) 72,650

12- کدام مورد از عوامل تعیین کننده هزینه استهلاک دارایی ثابت تخمینی نمی باشد؟

الف) بهای تمام شده دارایی ب) عمر مفید ج) ارزش اسقاط د) ارزش قراضه

13- اگر بهای تمام شده یک دارایی 6,000,000 و استهلاک انباشته آن 2,500,000 باشد ارزش دفتری آن دارایی کدام است؟

الف) 12,000,000 ب) 5,000,000 ج) 8,500,000 د) 3,500,000

14- در معاوضه داراییهای ثابت مشابه اگر سود حاصل سود در بدهکار یا بستانکار کدام حساب ثبت می شود؟

الف) شناسایی نمی شود ب) شناسایی و ثبت نمی شود ج) سود وزیان د) دارایی ثابت

15- مالک کالای امانی موجود در انبار حق العمل کار ,,,,,,,,,,,,,,,,,, است,

الف) حق العمل کار ب) آمر ج) گیرنده کالای امانی د) فروشنده

16- در کدام یک از موارد حساب کالای امانی در دفاتر آمر بدهکار می شود؟

الف) ارسال کالای امانی به حق العمل کار ب) برگشت کالا از طرف حق العمل کار به آمر

ج) فروش کالا توسط حق العمل کار د) دریافت وجه نقد از حق العمل کار

17- در کدام مورد حق العمل کار حساب آمر را در دفاتر خود بستانکار می کند؟

الف) منظور نمودن حق العمل خود ب) ارسال حواله به مقصد آمر

ج) فروش کالای امانی د) پرداخت هزینه های کالای امانی

18- در ازای پرداخت هزینه های محموله امانی توسط آمر کدام حساب بستانکار می شود؟

الف) کالای ارسالی ب) کالای امانی ج) شخص حق العمل کار د) بانک

19- حساب کالای ارسالی چگونه حسابی است؟

الف) حقیقی ب) دایمی ج) دارایی د) موقت

20- کدام گزینه صحیح است؟

الف) دوایر در سطح شهر پرداکنده اند ب) دوایر مانند شعب هستند,

ج) دوایر مربوط به موسسات تولیدی می باشد د) دوایر در زیر یک سقف هستند,

21- کدام مبنا برای تسهیم هزینه بیمه های اجتماعی کارکنان مناسب است؟

الف) تعداد کارکنان ب) دستمز یا حقوق ج) مقدار تولید د) برآورد فنی

22- كدام گزينه زير صحيح است؟ الف) در سيستم عمليات حسابداري غیر متمركز، در شعبه هيچگونه ثبتي انجام نمي‌گيرد,

ب) در سيستم عمليات حسابداري متمركز، خلاصه عمليات شعبه را به مركز ارسال مي دارند,

ج) در سيستم حسابداري‌ غيرمتمركز، كليه مدارك و رويدادهاي شعبه در دفاتر ادارة مركزي ثبت و نگهداري مي‌شود,

د) هيچ كدام

23- در مؤسسه (الف) كالاي ارسالي به شعب به قيمت تمام‌شده + 20% سود سياهه مي‌شود اگر مبلغ 1,200,000 ريال كالا به قيمت سياهه به شعبه (ب) ارسال شود حساب تعديل كالاي شعبه به چه مبلغي بستانكار خواهد شد؟

الف) 1,000,000 ب) 400,000 ج) 240,000 د) 200,000

24- در روش قیمت تمام شده بعلاوه چند درصد سود هرگاه کالای ارسالی در شعبه به فروش برسدکدام حساب در دفاتر مرکز بدهکار یا بستانکار می شود؟

الف) حساب کالای شعبه – بستانکار ب) حساب کالای شعبه – بدهکار

ج) حساب تعدیل کالای شعبه بستانکار د) حساب کالای ارسالی - بدهکار

25- در کدام مورد حساب کالای ارسالی بدهکار می شود؟

الف) ارسال کالا جهت حق العمل کار ب) برگشت کالا از شعبه به مرکز ج) فروش کالا توسط شعب د) ارسال کالا به شعب

26- در صورت ارسال کالا به شعب در روش «قیمت تمام شده» کدام حساب تعیین کننده سود ناویژه شعبه است؟

الف) تعدیل کالای شعبه ب) حساب کالای شعبه ج) خلاصه سود و زیان شعبه د) کالای ارسالی به شعبه

27- کالای برگشتی از شعب فاقد دفاتر مستقل که کالا به قیمت تمام شده به آن ارسال می شود در کدام حساب بدهکار می شود؟

الف) کالای شعبه ب) کالای برگشتی ج) کالای ارسالی د) عملکرد

28- در کدام نوع از اعتبار اسنادی بانک گشایش کننده اعتبار و خریدار حق تغییر شرایط و یا ابطال اعتبار را بدون موافقت فروشنده ندارد؟

الف) برگشت ناپذیر تأیید شده ب) برگشت ناپذیر تأیید نشده ج) برگشت پذیر د) همه موارد

29- پس از تحویل کالا به انبار و اتمام عملیات اعتبار اسنادی کدام حساب بدهکار می شود؟

الف) اعتبار اسنادی ب) خرید کالا ج) دارایی د) موجودی کالای ساخته شده

30- استرداد ودیعه ثبت سفارش در چه زمانی صورت می گیرد؟

الف) بعد از رویت جواز سبز گمرکی ب) بعد از تحویل کالا ج) بعد از تصفیه حساب د) بعد از حمل کالا

31- کدام گزینه در طبقه بندی بدهی ها نمی باشد؟

الف) پیش پرداختها ب) پیش دریافتها ج) اضافه برداشت بانکی د) ذخیره مالیات بردرآمد

32- کدام گزینه در طبقه بندی بدهی های جاری قرار نمی گیرد؟

الف)پیش دریافت فروش ب) حصه جاری بدهی های بلند مدت ج) اوراق قرضه د) اضافه برداشت بانکی

33- سود خالص شرکت پیمان 2,000,000 می باشد, با توجه به این که بازده فروش 25% است , فروش خالص شرکت پیمان چند است,؟

الف) 8,000,000 ب) 7,000,000 ج) 10,000,000 د) 5,000,000

34- با توجه به اطلاعات زیر نسبت سریع (آنی) چند است؟

بانک 2,000,000 حسابهای دریافتنی 500,000 پیش پرداختها 700,000 موجودی کالا 300,000 بدهی های جاری 1,000,000

الف) 5/4 ب) 4 ج)5/3 د) 3

35- با توجه به اطلاعات سوال 34 نسبت جاری چقدر است؟

الف) 5/2 ب) 4 ج)5/3 د) 5/4

36- اگر فروش شرکتی 1,400,000 ، بهای تمام شده کالای فروش رفته 900,000 ريال و سرمایه شرکت 25,000,000 ، هزینه های عملیاتی صفر باشد نرخ بازده سرمایه چقدر است؟

الف) 4% ب) 5/3% ج) 3% د) 2%

37 – نسبت بازده سرمایه جزو کدام گروه از نسبتها می باشد؟

الف) سودآوری ب) فعالیت ج) نقدینگی د) توان واریز بدهی ها

38- دفاتر قانونی از نظرمالیات کدام مورد است؟

الف) دفتر روزنامه وکل ب) دفتر کل ومعین ج) دفتر روزنامه واختصاصی د) دفتر کپیه وکل

39- شرکت ها وموسسات اقتصادی دراین فرم به اعلام ترازنامه وسود وزیان خود جهت تعیین مالیات به اداره دارایی ارائه می کنند؟

الف) قرارداد مالیاتی ب) اظهارنامه مالیاتی ج) ابلاغیه مالیاتی د) اخطاریه مالیاتی

40- پدر و مادر جزء کدام طبقه وراث از نظرسهم مالیاتی قرار دارند؟

الف) دوم ب) سوم ج) اول د)هیچ کدام


+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:40  توسط شفیق عطایی  | 

نمونه سوالات عملی حسابداری تکمیلی

ژاپن ارائه شده است.

15/5/74- مبلغ 90000000 ریال بابت ودیعه ثبت سفارش

30/6/74- مبلغ 2300000 ریال بابت حق ثبت سفارش

10/7/74- مبلغ 180000 ریال بابت هزینه گشایش اعتبار اسنادی

10/7/74- مبلغ 120000000 ریال بابت سپرده اعتباری

15/7/74- مبلغ 70000 بابت هزینه تلکس به کارگزار در ژاپن

20/9/74- مبلغ 310000 ریال هزینه تاخیر وجه پرداختی به کارگزار 25/9/74 تسویه حساب نهایی با تجارتخانه و تحویل اسناد حمل. در این مرحله بانک مبلغ 900000 ریال کسری مبلغ اعتبار و مبلغ 3000 ریال هزینه تاخیر از تاریخ ابلاغ را از حساب جاری تجارتخانه برداشت کرد و اسناد حمل را تحویل موسسه داد.

5/10/74- با پرداخت نقدی 7000000 ریال هزینه گمرکی 800000 ریال هزینه حمل کالا ترخیص و به انبار شخصی تجارتخانه منتقل گردید.

25/10/74- با ارائه جواز سبز گمرکی ودیعه ثبت سفارش به حساب جاری تجارتخانه واریز شد.

مطلوبست:ثبت فعالیتهای فوق در تجارتخانه البرز و تهیه حساب اعتبارات اسنادی و تعیین بهای تمام شده یک جفت لاستیک

۷۶- موسسه الکتریکی نورباران جهت واردات مقداری کالا از آلمان با ارائه مدارک مورد نیاز به بانک تجارت شعبه بازار اقدام به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 30000 مارک بر مبنای FOB نموده است. عملیات زیر در ارتباط با اعتبار فوق انجام گرفته است:

5/3- برداشت مبلغ 8400000 ریال بابت ودیعه اعتبار از حساب موسسه توسط بانک

6/3- برداشت بلغ 2300000 ریال بابت حق سفارش از حساب موسسه

8/3- برداشت مبلغ 17300000 ریال بابت بخشی از وجه اعتبار مذکور از حساب موسسه

9/3- برداشت مبلغ 5000000 ریال بابت هزینه گشایش اعتبار ، بیمه و حمل کالا از حساب موسسه

25/4- دریافت اعلامیه بدهکاری از بانک مبنی بر برداشت باقیمانده وجه اعتبار به مبلغ 23900000 ریال و هزینه های تلفن و تلکس به کارگزار به مبلغ 150000 ریال.

31/4- اطلاع از کارگزار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار به فروشنده و برداشت مبلغ 150000 ریال هزینه تاخیر وجه پرداختی به کارگزار از حساب موسسه

30/5- ارائه اسناد حمل و پشت نویسی شده جهت ترخیص کالا

5/5- پرداخت مبلغ 2500000 ریال بابت هزینه های گمرک و 50000 ریال بابت حمل کالای ترخیص شده به انبار

8/5- ارائه تصویر جواز سبز گمرکی به بانک و واریز ودیعه توسط بانک به موسسه الکتریکی

مطلوبست:

1- ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی موسسه الکتریکی

2- تنظیم حساب اعتبارات اسنادی و بستن آن جهت انتقال به حساب مربوطه

۷۷- مانده حسابهای زیر در پایان سال مالی 1377 پس از انجام اصلاحات از دفاتر موسسه سبحان استخراج شده است

وجه نقد و بانک 840000 ریال – حسابهای دریافتنی 3485000 ریال – ذخیره م.م 605000 ریال – اسناد دریافتنی 20200000 ریال – موجودی کالا 120000 ریال – پیش پرداختها 800000 ریال – ماشین آلات 4600000 ریال – استهلاک انباشته ماشین آلات 1400000 ریال – ساختمان 6000000 ریال – استهلاک انباشته ساختمان 2340000 ریال – سرقفلی؟ - سرمایه 9350000 ریال – حسابهای پرداختنی 2900000 ریال – حقوق پرداختنی 1200000 ریال – اضافه برداشت بانکی 550000 ریال – دیون رهنی سررسید 5 سال آینده 8000000 ریال

مطلوبست:

الف) تهیه ترازنامه و طبقه بندی شده و تعیین مبلغ سرقفلی

ب) تعیین نسبت سریع/ نسبت بدهی جاری/ نسبت پوشش ثابت/ نسبت جاری و مقایسه با حد مطلوب آنها

۷۸- مانده حسابهای زیر در پایان دوره مالی پس از انجام عملیات اصلاحی از دفتر کل موسسه تجاری ساسان استخراج گردیده است:

صندوق 430000 ریال – زمین 500000 ریال – ساختمان (ارزش دفتری) 800000 ریال – سرقفلی 375000 ریال – موجودی کالا 550000 ریال – ماشین آلات (ارزش دفتری) 900000 ریال – خالص حسابهای دریافتنی 1620000 ریال – اثاثه دفتری) 600000 ریال – ملزومات 225000 ریال – بستانکاران 800000 ریال – هزینه های پرداختنی 212500 ریال – دیون رهنی ؟ اسناد پرداختنی 900000 ریال – سرمایه 3000000 ریال.

مطلوبست:

الف) تهیه ترازنامه طبقه بندی شده و تعیین مبلغ دیون رهنی

ب) محاسبه نسبتهای جاری/ نسبت سریع/ نسبت سرمایه در گردش/ نسبت پوشش ثابت/ نسبت دارائی ثابت.

۷۹- با توجه به اطلاعات مربوط به موسسه یکتا در تاریخ 28/12/80 به شرح زیر:

صندوق 150000 ریال – بانک 700000 ریال – موجودی کالا 300000 ریال – حسابهای دریافتنی 450000 ریال – ملزومات 80000 ریال – اثاثه و منصوبات 400000 ریال – ماشین آلات 900000 ریال – استهلاک انباشته اثاثه 150000 ریال – استهلاک انباشته ماشین آلات 33000 ریال – حسابهای پرداختنی 440000 ریال – حقوق پرداختنی 260000 ریال – اسناد پرداختنی 250000 ریال – وام بلند مدت پرداختنی 550000 ریال – سرمایه 1000000 ریال

مطلوبست:

1- تهیه ترازنامه طبقه بندی شده

2- محاسبه نسبت جاری – نسبت سریع – نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و مقایسه این نسبتها با حد مطلوب.

۸۰- مانده حسابهای زیر پس از انجام اصلاحات از دفتر کل موسسه بازرگانی ارمغان در پایان سال 79 استخراج گردیده است.

بانک 600000 ریال – موجودی کالا 400000 ریال – پیش پرداخت خرید 150000 ریال – اثاثه 50000 ریال – حسابهای دریافتنی 450000 ریال – حسابهای پرداختنی 380000 ریال – حقوق پرداختنی 140000 ریال – اسناد دریافتنی 500000 ریال – اسناد پرداختنی 560000 ریال – مالیات پرداختنی 160000 ریال – ملزومات 120000 ریال – ذخیره م.م 80000 ریال – دیون رهنی 1760000 ریال – استهلاک انباشته اثاثه 120000ریال – وسایل نقلیه 1400000 ریال – ساختمان و زمین 3000000 ریال – استهلاک انباشته وسایط نقلیه 420000 ریال – سرمایه 3500000 ریال

مطلوبست:

1- تهیه ترازنامه طبقه بندی شده بتاریخ 29/12/79

2- محاسبه نسبت جاری ، نسبت سریع ، نسبت بدهی جاری و نسبت دارایی ثابت و مقایسه آنها با حد مطلوب

۸۱- کامیونی را که پنج سال قبل به قیمت – 10000000 ریال خریده بودیم و تاکنون مبلغ – 4000000 ریال ذخیره استهلاک در نظر گرفته بودیم یا زمینی به ارزش – 12000000 ریال معاوضه نمودیم در این معاوضه مبلغ – 3000000 ریال نقد پرداخت کردیم مطلوبست: ثبت معاوضه فوق در دفتر روزنامه.

۸۲- مانده حسابهای زیر در پایان سال مالی 1379 پس از انجام اصلاحات از دفاتر موسسه تجاری ظفر استخراج شده است.

نقد و بانک

520000

حسابهای دریافتنی

3780000

ذخیره مشکوک الوصول

700000

ساختمان

4300000

ماشین آلات

2950000

ملزومات

25000

موجودی کالا

700000

حق الامتیاز

؟

استهلاک انباشته ساختمان

1700000

استهلاک انباشته ماشین آلات

450000

حسابهای پرداختنی

3900000

پیش دریافتها

600000

اوراق قرضه(18%)

4000000

سرمایه

3500000

مطلوبست :

الف) تنظیم ترازنامه طبقه بندی شده و تعیین مبلغ حق الامتیاز

ب) تعیین نسبتها همگی در نظر گرفته شود ، نسبت جاری ، نسبت بدهی جاری و مقایسه با حد مطلوب آنها.

۸۳- موسسه الف) مبلغ 90000 ریال از موسسه ب)طلب کار بود و چون در تاریخ 8 مرداد ماه طلب مذکور لاوصول تشخیص داده شده بود لذا از حسابها خارج شده بود ولی در تاریخ 11 بهمن ماه همان سال آقای ب بعلت داشتن امکانات مالی بدهی خود را به الف می پردازد.

مطلوبست: ثبت های لازم از دو روش

1- حذف مستقیم

2- حذف با استفاده ازحساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۸۴- در تاریخ 1/2/55 شرکت سازنده تعداد 100 عدد کولر جهت حق العمل کار خود آقای موسوی در کویت ارسال می دارد قیمت تمام شده هر عدد کولر – 6000 ریال است شرکت سازنده مبلغ – 30000 ریال بابت حمل و مبلغ – 20000 ریال برای بیمه حمل و نقل پرداخت می کند صورتحساب مورخ 31/2/55 رسیده از کویت حاکی استکه آقای موسوی تمام کولرها را تحویل گرفته و مبلغ – 5000 ریال بابت تخلیه نقدا داده است و همچنین کولرها به غیر از 20 عدد (80عدد) را از قرار هریک – 10000 ریال فروخته و پس ار کسر مبلغ – 7000 ریال دیگر بابت هزینه های متفرقه فروش و همچنین 5% بابت حق العمل و 1% بابت حق التضمین باقیمانده را به ریال طی حواله تلگرافی بانکی ارسال نموده.

الف) ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه امر و تنظیم حساب کالای امانی.

ب) ثبت بستن حسابهای کالای امانی و کالای ارسالی.

۸۵- اطلاعات زیر در موسسه تجاری موحد در دست است.

الف) مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ابتدای دوره مالی 73، مبلغ 670000 ریال است.

ب) کل فروشهای موسسه در طی سال مالی معادل 62000000 ریال می باشد که 70% آن را معاملات نسیه

تشکیل می دهند. روش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برمبنای 3% فروشهای نسیه می باشد.

ج) در طی سال مالی 73 مبلغ 420000 ریال از مطالبات سوخت شده است.

د) مبلغ 140000 ریال از مطالبات سوخت شده سنوات وصول شده است.

مطلوبست:

الف- ثبت موارد بالا در دفاتر موسسه تجاری موحد.

ب-تعدیل حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۸۶- مانده حسابهای دریافتنی موسسه کمان تا پایان سال مالی 1374 مبلغ 21600000 ریال و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول معادل 452000 ریال(بستانکار) می باشد.

اطلاعات موجود از دفتر معین حسابهای دریافتنی به شرح ذیل می باشد:

سررسید بدهی

مبلغ بدهی

نام مشتریان

ردیف

1/4/74

15/4/74

20/1/75

30/1/75

15/8/74

2/12/74

15/12/74

31/1/75

2500000 (%12)

4200000(%8)

2800000(%2)

1300000(%2)

4800000(%12)

2900000(%5)

1500000(%5)

1600000(%2)

آقای کریمی

شرکت تابش

آقای امیدوار

آقای شادمان

شرکت کرانه

شرکت رادیان

شرکت گلبرگ

شرکت مهتاب

1

2

3

4

5

6

7

8

1546000

21600000

جمع

 

روش محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول براساس تجزیه سنی مطالبات به ترتیب زیر است:

2% نسبت به حسابهای دریافتنی که هنوز سررسید نشده اند.

5% نسبت به حسابهای دریافتنی که یک روز تا یک ماه از سررسید آنها گذشته است.

8% نسبت به حسابهای دریافتنی که 31 روز تا سه ماه سررسید آنها سپری شده است.

12% نسبت به حسابهای دریافتنی که بیش ازسه ماه از سررسید آنها گذشته است.

مطلوبست:محاسبه میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان سال مالی و ثبت تعدیل آنها در حسابها.

۸۷- مانده حسابهای دریافتنی موسسه تجاری احمدیان در پایان سال مالی 74 معادل 6850000 ریال و مانده

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بعد از انجام تعدیلات مربوطه معادل 120000 ریال (بدهکار) می باشد.درصورتیکه برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول براساس روش موردی انجام پذیرد و جدول زیر با توجه

به بررسی های لازم در مورد مشتریان تنظیم شده باشد:

سررسید بدهی(وصول)

مبلغ بدهی

نام مشتریان

ردیف

100%

80%

60%

50%

20%

1350000

1800000

1200000

1500000

1000000

آقای معتمد

شرکت ارژنگ

آقای رستگار

آقای لطیفی

شرکت تابش

1

2

3

4

5

 

6850000

جمع حسابهای دریافتنی

 

مطلوبست:

الف- تعیین مبلغ مطالبات مشکوک الوصول

ب- انجام عملیات تعدیل حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ج- ثبت عملیات در دفاتر

۸۸- قیمت تمام شده یک دستگاه نورد 10000000 ریال می باشد در صورتیکه روش محاسبه استهلاک براساس مانده نزولی و بانرخ 40% باشد.

الف: استهلاک سالهای اول،دوم و سوم آن ماشین را محاسبه و در دفتر روزنامه ثبت کنید.

ب: جدول محاسباتی استهلاک را برای مدت 5 سال تنظیم نمایید.

۸۹- مانده حساب یک دستگاه وانت در اول سال مالی 1378 معادل 12800000 ریال و استهلاک انباشته آن نیز 2800000 ریال می باشد. در تاریخ 1/5/1378 وانت را با یک دستگاه کامیون که قیمت تمام شده آن 40000000 ریال است. معاوضه و مبلغ 30000000 ریال نیز نقدا پرداخت نمودند، درصورتیکه روش محاسبه استهلاک وانت خط مستقیم و عمرمفید آن 5 سال و ارزش اسقاط آن معادل 4500000 ریال باشد.

مطلوبست:

الف) محاسبه استهلاک وانت طی 4 ماه اول سال 1378 و ثبت آرتیکل مربوط در دفتر روزنامه و انتقال آن به حسابهای دفتر کل.

ب) ثبت آرتیکل مربوط به تعویض وانت با کامیون و انتقال آن به حسابهای دفتر کل.

۹۰- موسسه داده پردازی پیام،دو دستگاه کامپیوتر خود را جمعا به مبلغ 6900000 ریال خریداری نموده است و

در تاریخ 1/1/79 استهلاک انباشته ای معادل 1300000 ریال داشته است. کامپیوترها نزد شرکتی بیمه بوده است.در تاریخ 1/3/79 هردو دستگاه کامپیوتر بر اثر اتصال برق دچار آتش سوزی شده و به کلی ازبین رفته اند. درصورتیکه شرکت بیمه فقط 65% قیمت تمام شده کامپیوترها را بعنوان خسارت بپردازد و روش محاسبه استهلاک کامپیوترها مانده نزولی و با نرخ 20% باشد.

مطلوبست:

الف) محاسبه و ثبت استهلاک دوماهه کامپیوترها و انتقال به حسابهای دفترکل.

ب) ثبت مربوط به خروج دارائی (کامپیوترها) در دفاتر روزنامه وکل.

۹۱- شرکت صنعتی اهواز در سالهای 76، 77، 78 اثاثه اداری خود را به شرح ذیل خریداری نمود:

1- 10 تیر خرید نقدی میز فلزی 325000 ریال و یک عدد صندلی گردان به مبلغ 420000 ریال.

2- 16 آذر 1377 خرید یک دستگاه ماشین تحریر 4200000 ریال.

3- 26 دیماه 1377 خرید یک دستگاه کامپیوتر 30000000 ریال.

4- 28 خرداد 1378 میز تحریر فلزی با میز تحریر چوبی معاوضه گردید، بهای میز تحریر جدید 670000 ریال می باشد

و فروشنده میز تحریر قبلی را معادل 100000 ریال پذیرفته و بقیه بهای میزتحریر جدید را نقدا دریافت داشته است.

سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:

نام اثاثه برآورد قیمت در پایان عمرمفید عمرمفید

میزتحریر فلزی و صندلی گردان صفر 5 سال

ماشین تحریر 200000 10 سال

کامپیوتر 600000 12 سال

مطلوبست:

1- افتتاح حسابهای اثاثه و استهلاک انباشته و هزینه استهلاک در دفتر کل شرکت صنعتی اهواز.

2- اختصاص یک صفحه برای هریک از اقلام اثاثه در دفتر معین و ثبت جزئیات مربوط به هریک از انواع اثاثه در آن.

3- ثبت کل عملیات مذکور در این مساله و عملیات مربوط به استهلاک در دفتر روزنامه عمومی شرکت.

4- نقل اقلام ثبت شده دردفتر روزنامه عمومی به حسابهای مربوط در دفترکل.

5- تعیین مانده حساب استهلاک انباشته اثاثه در پایان سال 1378

6- تعیین قیمت دفتری کلیه اقلام اثاثه دردفتر معین دارایی ثابت و مقایسه آن با مانده حسابهای اثاثه و

استهلاک انباشته اثاثه در دفتر کل شرکت اهواز.

توجه:

الف) برای محاسبه استهلاک از روش خط مستقیم استفاده شود.

ب) استهلاک اثاثه در کلیه ماهها منظور گردد. در صورت خرید دارائی در نیمه اول ماه، یک ماه کامل استهلاک محاسبه شود. درصورت خرید دارائی در نیمه دوم استهلاک محاسبه نشود.

۹۲- در تاریخ 1/7/79 شرکت کامرانی مقدار 100 دستگاه بخاری جهت حق العمل کار خود آقای سعیدی در قم ارسال میدارد. قیمت تمام شده هردستگاه بخاری 50000 ریال است و شرکت کامرانی مبلغ 300000 ریال بابت کرایه حمل

و نقل و مبلغ 200000 ریال جهت بیمه حمل پرداخت می کند. صورتحساب رسیده مورخ 30/7/79 از قم حاکی است که مبلغ 100000 ریال بابت تخلیه و 70000 ریال بابت هزینه های متفرقه فروش پرداخت شده و پس از کسر حق العمل فروش و 1% حق التضمین بقیه توسط آقای سعیدی نقدا طی حواله بانکی جهت شرکت کامرانی ارسال شده است. همچنین صورتحساب فروش نشان می دهد که هربخاری به مبلغ 100000 ریال فروخته شده است.

مطلوبست:تنظیم حسابهای لازم در دفاتر امر و حق العمل کار.

۹۳- بازرگانی ایران پخش (امر) در تاریخی 1/5/79، تعداد 20 صندوق چای را که قیمت تمام شده هرصندوق 50000 ریال می باشد. جهت فروش به رسم امانی برای آقای رئوفی (حق العمل کار) خود مقیم شهرستان سمنان فرستاده و جهت باربری برای هرصندوق 1000 ریال و برای تمام محموله مبلغ 50000 ریال بیمه حمل و نقل پرداخته است.

صورتحساب صفحه بعد در مورخه 15/12/79 از طرف آقای رئوفی به بازرگانی ایران پخش واقع درتهران رسیده است.

صورتحساب – بازرگانی ایران پخش موضوع – محموله 120 صندوق چای پیوست- یک برگ حواله بانکی فروش 20 صندوق چای 1420000 ریال کسر می شود

هزینه تخلیه و توزیع 3800 ریال هزینه انبار داری 34000 ریال

حق العمل فروش 17000 ریال حق التضمین 3400 ریال

جمع هزینه ها 58200 باقیمانده 1361800

حواله بانکی 1300000 مانده بدهی 61800

مطلوبست:ثبت اقلام و عملیات مربوط به محموله امانی فوق فقط در دفترچه روزنامه و کل امر.

۹۴- یک کارخانه تولیدی در اول آبانماه 1377 ماشین آلاتی را که بهای آنها 15000000 ریال بود با شرایط نسیه به مبلغ 15600000 ریال خریداری و برای حمل آنها به کارخانه مبلغ 450000 ریال پرداخت نمود. بابت نصب و راه اندازی این ماشین آلات مبلغ 1550000 ریال هزینه نمود و بلافاصله آن را مورد استفاده قرارداد، چنانچه ارزش اسقاط آن پس از 20000 ساعت کارکرد، معادل 800000 ریال باشد و این ماشین در سالهای اول تا سوم کارکردی به ترتیب 2500– 5100و 4900 ساعت داشته باشد.

مطلوبست:

الف) ثبت رویدادهای مالی سال 77 در دفتر روزنامه و کل کارخانه.

ب) محاسبه هزینه استهلاک 3 سال و تنظیم حساب استهلاک انباشته به روش ساعت کارکرد و تعیین ارزش دفتری در پایان سال 79.

۹۵- کارخانه کفش پاپوش تعداد 20 صندوق محتوای کفش را به قیمت تمام شده هرصندوق 80000 ریال برای

حق الحمل کار خود در اصفهان ارسال می کند و جمعا مبلغ 420000 ریال بابت حمل و بیمه می پردازد. صورتحساب رسیده از اصفهان حاکی است که محموله تحویل گرفته شده و کلا مبلغ 46800 ریال بابت هزینه های تخلیه و انبارداری و حمل و بیمه و نیز 31500 ریال هزینه های فروش پرداخت شده است.و همچنین صورتحساب مزبور نشان می دهد که حق العمل کار تعداد 60 صندوق کفش را به بهای هرصندوق

150000 ریال فروخته است و پس از کسر 6% حق العمل فروش و نیز کسر هزینه های دیگر ، مابقی را برای آمر ارسال داشته است.

مطلوبست:ثبت عملیات فوق و بستن حسابها در دفتر روزنامه عمومی حق العمل کار و امر.

۹۶- در تاریخ 6/7/73 آقای مهردادی با مراجعه به بانک ملی ایران با در دست داشتن پروفرمای خرید 1200

دستگاه دوچرخه از کشور کره به مبلغ 96000 دلار از ارزش CIF درخواست صدور سند ودیعه ثبت سفارش برای

ارائه به وزارت بازرگانی را می نماید. بانک مبلغ 168000 ریال بابت ودیعه ثبت سفارش از حساب جاری آقای مهردادی نزد خود برداشت نمود و سند ودیعه را صادر کرد.

10/7/73 آقای مهردادی مجددا به بانک مراجعه و با ارائه مدارک تائید شده درخواست گشایش اعتبار

می نماید. بانک با برداشت 40 ریال به ازای هردلار مندرج در پروفرما از حساب جاری وی، مدارک را برای اخذ

موافقت گشایش اعتبار به اداره بین الملل ارسال می دارد.

12/7/73 موافقت بانک با گشایش اعتبار اسنادی شماره 73700027 بابت ورود 1200 دستگاه دوچرخه

به اطلاع آقای مهردادی رسانده شد و از حساب جاری وی مبلغ زیر برداشت می شود:

الف) مبلغ 336000 ریال بابت کارمزد گشایش اعتبار به مدت 4ماه.

ب) مبلغ 225120000 ریال بابت سپرده اعتبار

16/7/73 هزینه تلکس به مبلغ 70000 ریال

29/8/73 با برداشت مبلغ 312700 ریال بابت هزینه تاخیر، اسناد حمل به آقای مهردادی جهت ترخیص کالا تحویل داده شده.

5/9/73 با پرداخت نقدی 10000000 ریال هزینه های گمرکی و با پرداخت نقدی 200000 ریال هزینه حمل و

نقل، کالا به انبار موسسه آقای مهردادی منتقل گردید.

7/9/73 ارائه جواز سبز گمرکی به بانک و درخواست استرداد وجه ودیعه ثبت سفارش، که در این مرحله بانک

وجه ودیعه را به حساب جاری آقای مهردادی واریز نمود.

مطلوبست:ثبت موارد فوق در دفتر روزنامه و تنظیم حساب اعتبار اسنادی تا خاتمه عملیات.

۹۷- شرکت کشاورزی کشتکار برای ورود سموم دفع آفات از کشور انگلستان با ارائه مدارک و مجوزهای

مورد نیاز از بانک صادرات ایران شعبه مرکزی درخواست گشایش اعتبار اسنادی به ارزش 30000 پوند براساس

ارزش FOB را می نماید. بانک بابت اعتبار اسنادی مربوط از حساب جاری شرکت کشاورزی کشتکار مبالغ زیر را برداشت نموده است:

12/7/73 مبلغ 2268000 ریال حق ثبت سفارش

28/7/73 مبلغ 256896 ریال هزینه گشایش اعتبار اسنادی

28/8/73 مبلغ 113700000 ریال سپرده اعتباری اسنادی

30/7/73 مبلغ 87000 ریال هزینه تلکس به کارگزار

1/8/73 مبلغ 2500000 ریال هزینه حمل و بیمه

24/9/73 اطلاع از کارگزار بابت پرداخت وجه به فروشنده در 10/9/73

در این مرحله بانک مبلغ 153000 ریال بابت هزینه تاخیر وجه پرداختی کارگزار از حساب جاری شرکت برداشت نمود و به وی ارسال کرد.

27/9/73 واریز 3150000 ریال اضافه وجه سپرده اعتبار اسنادی به حساب جاری شرکت و تحویل اسنادی حمل برای ترخیص کالا

30/9/73 پرداخت نقدی 1300000 ریال هزینه های گمرکی و 1500000 ریال هزینه حمل کالا از گمرک به انبار شرکت

مطلوبست: ثبت دفتر روزنامه – تهیه حساب اعتبار اسنادی در خاتمه عملیات.

۹۸- در تاریخ 12/6/78 یک دستگاه رایانه که قیمت نقد آن 4500000 ریال بود را به طور نسیه به مبلغ

5000000 ریال خریداری نموده، مبلغ 1000000 ریال بابت خرید قطعات تکمیلی و مبلغ 10000 ریال بابت

حمل آن و 50000 ریال نیز بابت راه اندازی آن پرداخت نموده و آن را مورد استفاده قرار دادیم. ثبت مربوط

به خرید دارایی را در دفتر روزنامه انجام دهید.

۹۹- شرکت خودرو لنت یک دستگاه پیکان جهت انجام کارهای خارج از شهر خود خریداری نمود. خودرو مذکور

در تاریخ 19/6/79 در یک حادثه به دره سقوط کرد و لاشه آن بلافاصله تشخیص داده شد. مدارک اولیه خرید

خودرو مفقود گردیده اما استهلاک انباشته خودرو از تاریخ تا 29/12/78 که مدت سه سال می باشد به روش

خط مستقیم سالهای عمر مفید مبلغ 141 ریال در دفاتر ثبت گردیده است. اگر عمر مفید خودرو 10 سال باشد.

مطلوبست:

1- بهای خرید ماشین را محاسبه کنید.(بهای تمام شده)

2- ثبت خروج دارایی را بنویسید.

۱۰۰- بازرگانی امین در تاریخ 1/5/75 تعداد 40 دستگاه کولر که قیمت تمام شده هر دستگاه 150000 ریال بود برای آقای کامرایی مقیم اهواز به رسم امانی ارسال نمود. بازرگانی امین مبلغ 250000 ریال بابت کرایه حمل و مبلغ 200000 ریال جهت بیمه حمل محموله پرداخت کرد صورتحساب رسیده در 30/5/75 از اهواز حاکی است 40 دستگاه کولر از قرار هر دستگاه 200000 ریال به فروش رسیده و مبلغ 100000 ریال بابت تخلیه و 70000 ریال بابت هزینه های متفرقه فروش پرداخت شده و پس از کسر 5% از مبلغ فروش به عنوان حق العمل و 1% به عنوان حق التضمین بقیه وجه طی حواله بانکی ارسال گردیده است.

مطلوبست: ثبت عملیات مربوط به محموله امانی در دفتر روزنامه و تنظیم حساب کالای امانی و بستن آن.

۱۰۱- مانده حسابهای زیر در پایان سال مالی 1377 پس از انجام اصلاحات از دفاتر موسسه سبحان استخراج شده است.

وجه نقد و بانک 840000 ریال – حسابهای دریافتنی 3485000 ریال – ذخیره م.م 605000 ریال – اسناد دریافتنی 2020000 ریال – موجودی کالا 1200000 ریال – پیش پرداختها 800000 ریال – ماشین آلات 4600000 ریال – استهلاک انباشته ماشین آلات 1400000 ریال- ساختمان 6000000 ریال – استهلاک انباشته ساختمان 2340000 ریال – سرقفلی ؟ - سرمایه 9350000 ریال – حسابهای پرداختنی 2900000ریال – حقوق پرداختنی 1200000 ریال – اضافه برداشت بانکی 550000 ریال – دیون رهنی سررسید 5 سال آینده 8000000 ریال.

مطلوبست:

الف) تهیه ترازنامه طبقه بندی شده و تعیین مبلغ سرقفلی؟

ب) تعیین نسبت سریع / نسبت بدهی جاری/ نسبت پوشش ثابت/ نسبت جاری و مقایسه با حد مطلوب آنها.

۱۰۲- مانده حسابهای دفاتر کل موسسه خورشید پس از انجام اصلاحات در پایان سال مالی 78 به قرار زیر است:

صندوق 450000 ریال – بستانکاران 800000 ریال – ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 170000 ریال – بدهکاران 1700000 ریال – بانک 600000 ریال – اسناد پرداختی 1200000 ریال – سرقفلی 800000 ریال – اثاثه 1790000

استهلاک انباشته اثاثه 138000 ریال – سرمایه 4316000 ریال – دیون رهنی 1280000 ریال – اسناد پرداختنی

بلند مدت 1006000 ریال – پیش دریافت فروش 580000 ریال – موجودی کالا 750000 ریال – ملزومات 480000- وسیله نقلیه 3600000 ریال – استهلاک انباشته وسیله نقلیه 680000 ریال.

مطلوبست:

1- تهیه ترازنامه طبقه بندی شده

2- تعیین نسبت پوشش ثابت – نسبت سریع و محاسبه سرمایه در گردش – آیا نسبتهای بدست آمده مطلوبست یا خیر.


+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:38  توسط شفیق عطایی  | 

نمونه سوالات عملی حسابداری صنعتی

*

كليات و مفاهيم اوليه حسابداري صنعتي

۱-

كليات حسابداري صنعتي و مفاهيم اوليه

۲-

تفاوتهاي اساسي بين حسابداري مديريت و حسابداري مالي

۳-

حسابداري صنعتي

۴-

طبقه بندي هزينه ها

۵-

نحوه تنظيم سود و زيان در موسسات توليدي

۶-

رابطه بين هزينه هاي محصول در يك شركت توليدي

۷-

گردش هزينه هاي ساخت

* فرآيند تخصيص و تسهيم هزينه هاي سربار

* كليات و مفاهيم اوليه حسابداري صنعتي ( بدون شرح )

* آشنايي با برخی مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی

(( لطفا جهت مشاهده توضیحات مربوط به هر یک از موارد فوق به قسمت ادامه مطلب مراجعه نمایید. ))


ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

حسابداری صنعتی 1

بازدید : 89 مرتبه

تاريخ : یکشنبه 8 فروردین1389

هر سيستم حسابداري داراي 5 هدف عمده مي باشد:

1-تدوين استراتژيهاي کلي و برنامه هاي بلندمدت

2-تصميم گيري براي تخصيص منابع

3-برنامه ريزي و کنترل هزينه عمليات و فعاليتها

بقیه مطالب در ادامه مطلبادامه مطلب...

ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

حسابداری صنعتی 2

بازدید : مرتبه

تاريخ : یکشنبه 8 فروردین1389

مطالب زير برگرفته است از کتاب حسابداري صنعتي با تاکيد بر مسائل مديريتي نوشته چارلز تي هورن گرن-جورج فاستر و سريکانت ام داتار ترجمه دکتر بزرگ اصل و دکتر پارسائيان مي باشد.

اصل هزينه و منفعت : COST-BENEFIT CONSTRAIENT معيار اصلي براي انتخاب يک سيستم حسابداري اين است که با توجه هزينه اي که در راه دستيابي به سيستم مصرف مي شود تا چه اندازه مي تواند سازمان را در جهت تامين اهدافش ياري کند.

اين اصل يکي از مهمترين اصول حسابداري مي باشد که نمونه اي از به کارگيري آن را براي شما شرح دهم:

بقیه مطالب در ادامه مطلبادامه مطلب...

ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

حسابداری صنعتی 3

بازدید : 70 مرتبه

تاريخ : یکشنبه 8 فروردین1389

نوع طبقه بندي

مثال

محصول

پيکان

مشتري

همه محصولاتي که يک مشتري خاص از ما مي خرد

دايره اي از سازمان

خط مونتاژ

خدمت

حفر يک فقره چاه

طرح

توليد يک سفارش خاص

فعاليت

برسي کيفيت يک دستگاه تلوزيون

برنامه کوتاه مدت

اجراي يک دوره کوتاه مدت آموزشي براي کارکنان

بقیه مطلب در ادامه مطلبادامه مطلب...

ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

فرق بين Cost و Expese

بازدید : 74 مرتبه

تاريخ : یکشنبه 8 فروردین1389

Cost عبارت است از هزينه هايي كه به بهاي تمام شده تخصيص مي يابند اين هزينه ها در پايان دوره مي تواند هزينه شود و درصورت سود و زيان نشان داده شود يا به موجودي باقي بماند و در ترازنامه منعكس شود.

Expense عبارت است از هزينه هايي كه در پايان دوره در صورت سود و زيان از درآمد همان دوره كسر مي شود .

بقیه مطلب در ادامه مطلبادامه مطلب...

ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

روش اولین صادره از اولین وارده

بازدید : 81 مرتبه

تاريخ : شنبه 17 مرداد1388

الف)روش اولین صادره از اولین وارده : FIRST IN FIRST OUT
در این روش كه روش فایفو معروف است ، فرض براین است که کالای خریداری شده به ترتیب ورود به انبار, از انبار خارج می گردد یعنی كالاهایی كه ابتدا خریداری میشوند ابتدا مصرف یا به فروش میرسند پس کالایی که در پایان دوره در انبار باقیمانده, مربوط به خریدهای آخر است و قیمت خرید آنها را به عنوان ارزش موجودی کالای پایان دوره در نظر می گیریم .
برای روشن شدن موضوع با هم مثال زیر را بررسی می کنیم :

مثال)فرض کنید در یک شرکت بازرگانی موجودی پایان دوره یک قلم از کالاهای شرکت در پایان سال مالی 83 تعداد 500 عدد باشد و اطلاعات زیر در مورد آن كالا در دست است :
تعداد نرخ (ریال)
------------ -----------
موجودی کالای اول دوره 200 300
خرید اول 250 320
خرید دوم 300 330
خرید سوم 250 350

قیمت موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روش فایفو به صورت زیر محاسبه می شود :
با توجه به اینكه کالای باقیمانده در پایان دوره جزو آخرین خرید هاست پس تعداد 500 عدد کالای باقیمانده را به ترتیب از آخرین خرید ها قیمت گذاری می کنیم . و به صورت زیر محاسبه مینماییم :

بهای خرید سوم 87500=350*250
تعداد باقیمانده موجودی پایان دوره 250=250-500
بهای باقیمانده از خرید دوم 82500=330*250
بهای تمام شده موجودی پایان دوره 170.000=82.500+87.500

به عبارت دیگر از خریدهای انجام شده در طی سال و موجودی کالای ابتدای سال تنها 250 عدد کالا از خرید سوم و 250 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه کالاهای خریداری شده و موجودی کالای ابتدای دوره فروخته شده و یا از انبار خارج شده است .


ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

روش اولین صادره از آخرین وارده

بازدید : مرتبه

تاريخ : شنبه 17 مرداد1388

ب)روش اولین صادره از آخرین وارده : LAST IN FIRST OUT

دراین روش كه به روش لایفو معروف است فرض بر این است که آخرین کالای خریداری شده زودتر از انبار خارج می شود و آنچه در پایان دوره باقی می ماند از بین کالاهای اول دوره است . اگر مثال قبل را دوباره تکرار کنیم قیمت 500 عدد موجودی کالای شرکت بازرگانی در پایان دوره با توجه به اطلاعات قبل به صورت زیر محاسبه می شود :
تعداد نرخ
--------- -----------
موجودی کالای اول سال 200 300
خرید اول 250 320
خرید دوم 300 330
خرید سوم 250 350

قیمت تعداد 200 عدد از کل کالای باقیمانده 60.000 = 200*300
قیمت تعداد 250 عدد از کل کالای باقیمانده 80.000 = 250*320
قیمت تعداد 50 عدد از کل کالای باقیمانده 16.500 = 50*330
----------
قیمت 500 عدد کالای باقیمانده در پایان دوره 156.500
به عبارت دیگر از کل موجودی کالای ابتدای سال و خرید های انجام شده در طی سال تعداد 200 عدد از موجودی کالای اول سال و 250 از خرید اول و 50 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه فروخته شده است و با ضرب این تعداد کالای باقیمانده در نرخهای خرید مربوط به هرکدام قیمت کالای باقیمانده در آخر سال بدست می آید .

برای اینكه با مطلب بیشتر آشنا شوید میتوانید تمرین زیر را انجام دهید:

تمرین) موجودی یک قلم از کالای شرکت تجاری سینا در پایان سال 80 تعداد 300 عدد میباشد. اطلاعات مربوط به موجودی اول و خریدهای طی دوره کالای مزبور به شرح زیر میباشد :

تعداد نرخ
------- ---------
موجودی کالای اول دوره 100 500
خرید اول 200 520
خرید دوم 300 540
خرید سوم 200 550
خرید چهارم 120 560

مطلوبست قیمت گذاری موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روشهای زیر الف)فایفو ب)لایفوارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

روش شناسایی ویِژه

بازدید : مرتبه

تاريخ : شنبه 17 مرداد1388

سلام دوستان
تا کنون با دو روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره آشنا شدیم و در روش سوم میخواهیم در مورد شناسایی ویژه صحبت كنیم.

ج) روش شناسایی ویژه:
این روش برای تعیین قیمت تمام شده آخر دوره کالاهایی به کار می رود که بهای تمام شده هر واحد آن را بتوان به تنهایی بدست آورد. مثلآ اگر یک نمایشگاه اتومبیل را در نظر بگیرید ، در پایان سال می توانیم به آسانی مشخص کنیم اتومبیل های باقیمانده به چه قیمتی خریداری شده اند .
نکته مهم این است که از این روش عمدتآ در موسساتی که تعداد کالاهای آنها محدود و کاملآ متمایز از یکدیگرند استفاده می شود . برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را با هم بررسی می کنیم :

مثال ) در موسسه تجاری امیدان موجودی کالاهای پایان دوره به شرح زیر است :

تعداد کالای پایان دوره (واحد) قیمت هر واحد(ریال)
------------------------------ ---------------------
خرید25/1/83 50 2.000
خرید20/4/83 40 2.200
خرید15/8/83 62 2.500

مطلوبست : محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره

100.000 = 2.000 * 50
88.000 = 2.200 * 40
155.000 = 2.500 * 62
--------------
343.000
ریال قیمت تمام شده موجودی كالای پایان دوره

به عبارت دیگر تعداد کالای باقیمانده از هر نوع را در قیمت واحد آن ضرب می کنیم تا قیمت کل آن نوع کالا بدست آید و در آخر مجموع قیمت تمام کالاهای باقیمانده د ر پایان دوره را محاسبه می کنیم .


ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

روش میانگین موزون

بازدید : مرتبه

تاريخ : شنبه 17 مرداد1388

سلام دوستان
تا کنون با سه روش تعیین قیمت موجودی کالای پایان دوره آشنا شدیم و در روش چهارم می خواهیم در مورد روش میانگین موزون صحبت کنیم:
د) روش میانگین موزون:
در روشهای پیشین چنین فرض شده بود که کالاهای خریداری شده به صورت مجزا از هم قابل شناسایی و خروج از انبار بوده اند ِ حال اگر فرض کنیم در هر بار خروج مخلوطی از خریدهای اول و آخر دوره از انبار خارج می شود ِ آنچه در انبار باقیمانده است مخلوطی از تمام خریدهای انجام شده (تمام کالاهای ورودی به انبار) می باشد ِ به این روش میانگین موزون می گویند .
برای درک بهتر موضوع مثال زیر را باهم بررسی می کنیم .
مثال)فرض کنید اطلاعات موجودی کالای شرکت تجاری مجیدی و شرکاء به شرح زیر در دست است :
تعداد کالا(واحد) قیمت هر واحد (ریال)
------------------ -----------------------
موجودی کالای اول سال ۲۰۰ ۳۰۰
خرید اول ۲۵۰ ۳۲۰
خرید دوم ۳۰۰ ۳۳۰
خرید سوم ۲۵۰ ۳۵۰
----------
جمع ۱۰۰۰

مطلوبست محاسبه قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمنده در پایان دوره

کل کالاهای انبار ۳۲۶۵۰۰=(۳۵۰*۲۵۰)+(۳۳۰*۳۰۰)+(۳۲۰*۲۵۰)+(۳۰۰*۲۰۰)

نرخ میانگین ۳۲۶/۵=۳۲۶۵۰۰:۱۰۰۰

قیمت ۵۰۰ عدد کالای باقیمانده درآخر دوره ۱۶۳۲۵۰ = ۳۲۶/۵*۵۰۰

به عبارت دیگر ابتدا کل مبلغ کالای انبار را جمع می کنیم وبر کل تعداد کالای انبار تقسیم می کنیم تا نرخ میانگین بدست آید سپس آن را در تعداد کالای باقیمانده در پایان دوره ضرب می کنیم و قیمت تمام شده کالاهای موجود در پایان سال را محاسبه می کنیم .


ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

فرق بین Cost و Expese

بازدید : 74 مرتبه

تاريخ : شنبه 17 مرداد1388

فرق بین Cost و Expese سلام Cost عبارت است از هزینه هایی كه به بهای تمام شده تخصیص می یابند این هزینه ها در پایان دوره می تواند هزینه شود و درصورت سود و زیان نشان داده شود یا به موجودی باقی بماند و در ترازنامه منعكس شود. Expense عبارت است از هزینه هایی كه در پایان دوره در صورت سود و زیان از درآمد همان دوره كسر می شود . مثال: بهای تمام شده كالای ساخته شده:1000 موجودی پایان دوره كالای ساخته شده:75 موجودی پایان دوره مواد اولیه:200 كالای در جریان ساخت پایان دوره:350 هزینه های اداری مالی:150 هزینه های توزیع و فروش:50 سایر هزینه های غیر عملیاتی:20 محاسبه Cost بهای تمام شده كالای ساخته شده+موجودی كالای درجریان ساخت+موجودی مواد اولیه 1000+200+350=1550 محاسبهExpense بهای تمام شده كالای فروش رفته+هزینه های اداری مالی+هزینه های توزیع و فروش+سایر هزینه های غیرعملیاتی 925+150+50+20=1145 این روش آن چیزی است كه من احساس می كنم درست است اما اگر كسی نظری راجع به ان دارد حتما من را در جریان بگذارد در ضمن در قسمت نظرات حسابداری صنعتی 3 یكی از دوستان مطلبی نوشته است كه سعی كنید آن را بخوانید حالا خودمونیم اگر حال نظر دادن ندارید در نظرسنجی شركت كنید.

ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

روش دائمی با ادواری چه تفاوتی دارند؟

بازدید : 70 مرتبه

تاريخ : شنبه 17 مرداد1388

روش های ثبت موجودی ها:
روش ادواری موجودی کالا :درروش ثبت ادواری حساب موجودی کالادرطول دوره مالی گردش نداردو تا پایان دوره مالی ,تا قبل ازاصلاحات ,بدون تغییرباقی می ماندوسپس باانجام دوثبت اصلاحی ابتدامبلغ موجودی کالا دراول دوره ازاین حساب حذف , سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره دراین حساب بدهکارمی شود.
روش ثبت دائمی موجودی ها:درروش ثبت دائمی برای ثبت رویدادهای مرتبط به موجودی کالااز حساب موجودی کالا استفاده می شودکه باافزایش موجودی کالا (ناشی ازخریدکالا وبرگشت ازفروش ) وکاهش موجودی کالا (فروش وبرگشت ازخریدبه قیمت تمام شده ) بنابه مورد بدهکاروبستانکار می شود.بنابراین حساب موجودی کالا در دفتر به طور مستمر ودائمی گردش دارد ودرهرزمان مانده موجودی کالا متعلق به واحد تجاری را نشان می دهد.

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.خیلی جالبه حتما ببینید.نرتون فراموش نشه.ادامه مطلب...

ارسال توسط مهدی بوجاری

آرشیو نظرات

مقایسه روش میانگین با fifoدر حسابداری صنعتی

بازدید : 67 مرتبه

تاريخ : شنبه 17 مرداد1388

روش های تهیه گزارش هزینه تولید:

۱) روش میانگین:

در این روش بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره به هزینه های دوره اضافه می گردد و بر روی محصولات ساخته شده سرشکن خواهد شد.

۲) روش اولین صادره از اولین وارده (fifo):

در این روش بهای تمام شدة موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره و هزینه های اضافه شده برای تکمیل آنها به طور جداگانه نشان داده می شود.

مقایسه :

استفاده از روش میانگین و fifo هر دو دارای مزیت های مشخصی بوده و به نظر نمی رسد که هر کدام از این روش ها نسبت به دیگری دقیق تر و یا دارای مزیت های چشمگیری باشند. به طور کلی انتخاب هر یک از روش ها بستگی به تصمیم مدیریت واحد تجاری و شرایط موجود و حاکم مزبور را دارد اما اختلاف اساسی بین این دو روش در حقیقت مربوط به کالای در جریان ساخت اول دوره در دوایر مختلف می باشد.

در روش میانگین هزینه های کالای در جریان ساخت اول دوره به هزینه های مواد، دستمزد و سربار کارخانه طی دروه اضافه شده و سپس بهای تمام شدة یک واحد کالای ساخته شده از تقسیم جمع هزینه های مزبور به معادل آحاد تکمیل شده حاصل می گردد. ولی در روش fifo بهای تمام شدة کالای در جریان ساخت اول دوره به صورت یک رقم جداگانه و مجزا از سایر هزینه ها واقع شده در آن دوره نشان داده می شود و هزینه ها جهت تکمیل آن صورت می گیرد که جمع آنها بیانگر بهای تمام شده قسمتی از واحدهای انتقالی به دایره بعد می باشد.

ضمناً یکی از مشکلات موجود در روش fifo این است که اگر بخواهیم چندین بهای تمام شدة متفاوت را همزمان و به طور جداگانه مورد استفاده قرار دهیم لازم است جزئیات بسیاری در گزارش هزینه تولید درج نماییم که این امر ممکن است روش fifo را یک روش پیچیده و نادرست قلمداد

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:35  توسط شفیق عطایی  | 

اصول حسابدای

 

شخصيت حسابداري:

واحد اقتصادي مشخص و جداگانه اي است كه اطلاعات و گزارشهاي حسابداري فقط در مورد آن تهيه مي شود.

(( رابطه اطلاعات حسابداري و تصميم گيري))

انواع واحدهاي اقتصادي:

مؤسسات جدا و مستقلي هستند كه با تركيب عوامل مختلف اقتصادي منافع مالكين خود را دنبال مي كنند. از لحاظ مالكيت، شكل حقوقي و نوع فعاليت به شكل زير طبقه بندي مي شوند.

واحدهاي اقتصادي از نظر مالكيت به سه نوع تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي عمومي: به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت دولت يا ساير نهادهاي عمومي قرار دارند. سازمان تأمين اجتماعي نمونه اي از اين واحدها مي باشد.

۲- واحدهاي تعاوني: به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاي آن از طريق خريداري، كمك و همكاري متقابل تشكيل شده و در مالكيت اعضا قرار دارند. مانند شركتهاي تعاوني.

۳- واحدهاي خصوصي: اين واحدها به يك يا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومي نيستند. مانند فروشگاهها.

واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعاليت به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي انتفاعي: هر واحد اقتصادي كه با هدف سود و منفعت مادي تشكيل شود واحد انتفاعي نام دارد.

۲- واحدهاي غير انتفاعي: هر واحدي را كه هدف از تشكيل آن كسب منفعت مادي براي مالكان آن نباشد واحد غير انتفاعي گويند.

واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعاليت به سه دسته تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي خدماتي: واحدهايي هستند كه خدماتي به مشتريان ارائه مي كنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت كسب مي كنند. مانند بانكها و هتلها.

۲- واحدهاي بازرگاني: به خريد و فروش مواد خام، فرآورده ها و كالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.

۳- واحدهاي توليدي: با استفاده از عوامل توليد به ساخت كالاهاي اقتصادي مي پردازند.

واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالك به دو دسته تقسيم مي شوند:

۱- واحدهاي انفرادي: مالكيت آنها به يك نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.

۲- واحدهاي غير انفرادي: افراد، سرمايه هاي كوچك خود را با يكديگر جمع مي كنند و واحدهاي بزرگتري را تشكيل مي دهند. مانند شركتها.

پرسشها؟

۱- بنگاه اقتصادي را تعريف كنيد؟

در علم اقتصاد عوامل اقتصادي مختلفي در اختيار افراد يا گروه هايي قرار دارد كه با تركيب اين عوامل به توليد كالا يا انجام خدمات مي پردازند. اين افراد يا گروهها را بنگاه اقتصادي مي گويند.

۲- واحدهاي اقتصادي تعاوني را تعريف كنيد؟

به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاي آن از طريق خود ياري، كمك و همكاري متقابل تشكيل شده و در مالكيت اعضا قرار دارند.

۳- تقسيم واحدهاي اقتصادي به واحدهاي عمومي، تعاوني، خصوصي بر اساس كداميك از ويژگي هاي واحدهاي اقتصادي مي باشد؟

الف) نوع مالكيت

ب) هدف فعاليت

ج) نوع فعاليت

د) شكل حقوقي

٤- كداميك از واحدهاي اقتصادي زير مي تواند به عنوان واحدهاي انفرادي محسوب شود؟

الف) مغازه ها

ب) شركتهاي تعاوني

ج) بانكها

د) سازمانهاي دولتي

بخش اول

فصل دوم

معادله حسابداري

دارائي ها:

منابع اقتصادي متعلق به يك واحد اقتصادي كه انتظار مي رود در آينده منفعتي را براي واحد اقتصادي ايجاد نمايد، دارائي گويند.

دارائي هاي واحد اقتصادي = حقوق مالي اشخاص نسبت به دارائي هاي واحد اقتصادي

حقوق مالي اشخاص:

حقوق مالي اشخاص نسبت به دارائي هاي واحد اقتصادي شامل حقوق مالي مالك و حقوق مالي طلبكاران است.

بدهي:

حقوق مالي اشخاص غير از مالك نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را بدهي گويند.

سرمايه:

حق يا ادعاي مالك يا مالكين نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را، سرمايه گويند.

معادله حسابداري دارائي = بدهي + سرمايه

انواع دارائي ها:

۱- نقد و بانك: از مهم ترين دارائي هاي واحد اقتصادي كه براي خريد كالاها و پرداخت بدهي ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

بخش اول

فصل سوم تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي حساب:

به منزله پرونده اي مفصل از تغييراتي است، كه در يك دارائي خاص، يك بدهي خاص يا سرمايه صاحب مؤسسه، طي يك دوره زماني رخ مي دهد و ابزار اصلي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالي است.

براي اينكه امكان دسترسي به اطلاعات موجود در حساب ها آسانتر شود، همه حساب هاي مربوط به يك واحد اقتصادي در يك دفتر خاص به نام «دفتر كل» نگهداري مي شود.

ثبت رويدادهاي مالي در حسابها:

براي اينكه اثر هر رويداد مالي را بر اجزاي معادله حسابداري نشان دهيم از شكل حساب T استفاده مي كنيم، كه داراي سه قسمت است:

۱- عنوان حساب

۲- سمت راست يا بدهكار

۳- سمت چپ يا بستانكار

عنوان حساب

بدهكار

بستانكار

- قاعده ثبت افزايش و كاهش در حسابها:

افزايش هر دارائي در سمت راست (بدهكار) حساب آن دارائي، ثبت مي شود.

كاهش هر دارائي در سمت چپ (بستانكار) حساب آن دارائي، ثبت مي شود.

افزايش هر بدهي و سرمايه مالك در بستانكار حساب مربوط، ثبت مي شود.

كاهش هر بدهي مالك در بدهكار حساب مربوط، ثبت مي شود.

دارائي ها = بدهي ها + سرمايه مالك

افزايش

دارائيها

بدهكار

مي شود

كاهش

دارائي ها

بستانكار

مي شود

 

كاهش

بدهي ها

بدهكار

مي شود

افزايش

بدهي ها

بستانكار

مي شود

 

كاهش

سرمايه

بدهكار

مي شود

افزايش

سرمايه

بستانكار

مي شود

مثال :

در مثال قبل (تعميرگاه تلويزيون ماهر)، رويداد مالي ثبت گرديد و تجزيه و تحليل شد. اكنون از روش ديگري استفاده مي كنيم.

رويداد مالي ۱: سرمايه گذاري نقدي آقاي ماهر به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ 30 ريال

تجزيه و تحليل

قاعده

تشخيص

دارائي (نقد و بانك) افزايش يافته است

افزايش دارايي، بدهكار مي شود

بدهكار: نقد و بانك

٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ريال

سرمايه مالك افزايش يافته است

افزايش سرمايه، بستانكار مي شود

بستانكار: سرمايه

آقاي ماهر

٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ريال


+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:32  توسط شفیق عطایی  | 

مطالب قدیمی‌تر